Regionstyrelsen i korthet | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet

[PRESSMEDDELANDE] Vid onsdagens sammanträde hanterade regionstyrelsen i Värmland bland annat ett förlängt samarbete kring Vänern, medel till en medborgarundersökning och ett remissvar till länsstyrelsen om grön infrastruktur.

Förslag om att förlänga nuvarande klusterstrategi

Region Värmlands klusterstrategi löpte fram till och med 2017 och arbetet med att uppdatera den påbörjades i fjol. Men i slutet av året valde EU-kommissionen ut norra Mellansverige – där Värmland ingår – till pilotprojektet Industrial Transition Regions. Det betyder att experter kommer att utreda policyer om bland annat kluster och innovationsarbete. För att vänta in resultatet av detta arbete valde regionstyrelsen att förlänga den befintliga policyn till och med 2019.

Medel till projektet Vänersamarbetet 2.0

Regionstyrelsen beslutade att ge projektet Vänersamarbetet 2.0 1,5 miljoner kronor för åren 2018–2021. Projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt som samlade de 13 kommunerna runt sjön. Det handlar om att bygga en långsiktig organisation som bland annat ska bidra till ökad tillväxt och nya arbetstillfällen runt Vänern, bidra till hållbar tillväxt inom de maritima näringarna runt sjön och öka samordningen i strategiska och operativa Vänerfrågor.

Medel till projektet Medborgarundersökning i Värmland

Regionstyrelsen beviljar 650 000 kronor till projektet Medborgarundersökning i Värmland som drivs av Karlstads universitet. Projektet handlar om att kartlägga värmlänningarnas syn på politik, samhällsservice, media och kulturvanor. Målet är att få ökad kunskap om Värmlands situation och utveckling och på det sättet stärka kapaciteten i Värmland inom både forskning och regionalt utvecklingsarbete.

Medel till projektet Bidrag till projekt/arrangemang inom kulturområdet

Regionstyrelsen beslutade att avsätta två miljoner kronor till mindre projekt och arrangemang inom kulturområdet. Målet är att stödja ett 50-tal projekt och arrangemang, framförallt inom scenkonst, form- och bildkonst, musik och barn och ungdom.

Remissvar ”Regional handlingsplan för grön infrastruktur”

På uppdrag av regeringen har Värmlands läns länsstyrelse tagit fram ett förslag till regional handlingsplan för grön infrastruktur. Region Värmland är en av remissinstanserna och har granskat den utifrån sina uppdrag inom regional utveckling. I sitt svar uttrycker styrelsen oro för att handlingsplanen ska innebära ytterligare regleringar utöver de lagar som finns idag. Regionstyrelsen önskar att handlingsplanen istället ska vara ett stöd genom att tydliggöra och navigera i den omfattande lagstiftningen kring miljöskydd.

Remissvar Åtgärdsvalsstudie E18/E45 Stråket genom Grums

Trafikverket genomför just nu en åtgärdsvalsstudie för stråket E18/E45 genom Grums, främst på grund av att Gruvöns bruk byggs ut och för att tågtrafiken spås öka. Region Värmland är en av remissinstanserna och vid sammanträdet på onsdagen antog regionstyrelsen ett svar där den konstaterar att Region Värmland inte har några synpunkter på specifika förslag till åtgärder. Däremot understryker regionstyrelsen att det är viktigt att det blir enkelt att välja gång-, cykel- och kollektivtrafik för att bidra till att hålla nere trafikökningen.

Avsiktsförklaring för DigitalWell Arena

Regionstyrelsen beslutade att Region Värmland tecknar en avsiktsförklaring med Sveriges innovationsmyndighet Vinnova om att långsiktigt engagera sig i DigitalWell Arena om det antas till Vinnväxtprogrammet. Programmet är en tävling där regioner kan få finansiering för långsiktiga innovationsinitiativ. DigitalWell Arena handlar om att över en tioårsperiod skapa ett ledande system för innovationer inom digitala hälso- och välfärdstjänster. Målet är att göra hälso- och sjukvårdssystemet mer jämlikt, tillgängligt och kostnadseffektivt.

Kontakt

Tomas Riste (S)
ordförande regionstyrelsen
054-701 10 11

Stina Höök (M)
2:e vice ordförande regionstyrelsen
054-701 10 12