Kommissionen föreslår nytt sektorsprogram om den inre marknaden | Region Värmland

Kommissionen föreslår nytt sektorsprogram om den inre marknaden

[NYHET] Som en del av EU-kommissionens förslag om nästa långtidsbudget ingår ett nytt sektorsprogram med syfte att stärka den inre marknaden. Programmet ska bl.a. skydda konsumenterna och bidra till att små- och medelstora företag kan dra nytta av en välfungerande inre marknad. 

Inremarknadsprogrammet är en sammanslagning av sex befintliga finansieringsinstrument, som idag koordineras av sex olika generaldirektorat. Ambitionen med det nya programmet är att man ska stärka samverkan mellan de olika generladirektoraten samt bidra till ett högre mervärde för de investeringar som görs på den inre marknaden.

Det nya programmet inkluderar exempelvis finansiering som idag ligger under COSME, och programmet kommer att särskilt stödja små- och medelstora företag, förbättra konkurrenskraften på den inre marknaden samt främja växt- och djurskydd, människors och djurs hälsa.

Inremarknadsprogrammet föreslås få sex inriktningar:

  • Inre marknaden: stöd till en effektiv tillämpning och förstklassiga standarder, t.ex. till initiativ som stärker samarbetet mellan kommissionen och EU-medlemsländerna, för att se till att den inre marknaden fungerar effektivt
  • Konkurrenskraft för små- och medelstora företag: delar av dagens COSME, som föreslås få en något ökad budget jämfört med idag om ca €1 miljard. Här ingår stöd till bl.a. klusterinitiativ, Erasmus för unga företagare samt European Entrepreneurial Network (EEN)
  • Hälsoskydd för människor och djur samt växtskydd: stöd till insatser som bl.a. garanterar att EU-medborgarna har tillgång till säkra och högkvalitativa livsmedel, stöd till säker livsmedelsproduktion och bättre djurskydd i EU
  • Konsumentskydd: stöd till initiativ som garanterar tillämpningen av konsumenters rättigheter, god produktsäkerhet och högt konsumentskydd
  • Digitalisering: stöd till åtgärder som bidrar till sund konkurrens, t.ex. genom utveckling av förbättrade it-verktyg, tillämpning av konkurrensregler i den digitala ekonomin, samt stärkt samarbete med medlemsländernas domstolar
  • Europeisk statistik: stöd till nationella statistikprogram samt framställning och spridning av europeisk statistik.

 

Inremarknadsprogrammet föreslås få en totalbudget om €4 miljarder under 2021 – 2027.

Läs kommissionens pressmeddelande här. 

Läs kommissionens kortfadde information om Inremarknadsprogrammet här. 

Läs hela förslaget här.