Stort fokus på globala utmaningar och konkurrenskraft i Horizon Europe | Region Värmland

Stort fokus på globala utmaningar och konkurrenskraft i Horizon Europe

[NYHET] I förslaget till nytt ramprogram för forskning och innovation, Horizon Europe, lyfter EU-kommissionen industrins avgörande roll i att möta de globala utmaningarna och föreslår stora satsningar på teknologisk och industriell kapacitet. 

Kommissionens förslag gällande Horizon Europe innebär att budgeten ökar från dagens 70,2 miljarder euro (total budget för Horizon 2020) till 94,1 miljarder euro för perioden 2021 – 2027, vilket motsvarar en ökning på nästan 30 procent.
 
Horizon Europe föreslås utgå från tre huvudsakliga pelare:

  • Open Science (25,8 miljarder euro)
  • Global challenges and industrial competitiveness (52,7 miljarder euro)
  • Open innovation (13,5 miljarder euro).

 

Open Science
Denna del ersätter det som inom Horisont 2020 kallas spetskompetens (Excellent Science), och kommer även i Horizon Europe att omfatta Europeiska forskningsrådet (ERC), mobilitetsprogrammet Marie Sklodowska Curie Action (MSCA), samt finansiering av forskningsinfrastruktur. Inom Horisont 2020 finns finansiering till samverkansforskning inom nya och lovande forskningsområden, så kallade Future and Emerging Technologies (FET). Detta program är i kommissionens förslag på Horizon Europe borttaget, dock återfinns några av initiativen inom det så kallade Pathfinder, ett av det Europeiska innovationsrådets (EIC) två huvudsakliga insatsområden, i den tredje pelaren.

Global Challenges and Industrial Competitiveness
Denna del av programmet är en kombination av delarna samhälleliga utmaningar (Societal Challanges) och industriellt ledarskap (Industrial Ledership) i det nuvarande programmet Horisont 2020. Denna pelare omfattar fem övergripande tematiska områden:

  • Hälsa
  • Inkluderande och trygga samhällen
  • Digitalisering och industri
  •  Klimat, energi och mobilitet
  • Livsmedel och naturresurser.

 

Den andra pelaren lyfter även fram industrins avgörande roll i att uppnå de övergripande målen med Horizon Europe. Insatser inom denna pelare ska stödja teknologisk och industriell kapacitet att möta de globala utmaningarna genom att bland annat prioritera viktig möjliggörande teknik (Key Enabling Technologies, KETs).
 
I diskussionerna inför kommissionens förslag om Horizon Europe har ”missions” varit ett centralt begrepp. Missions kan beskrivas som strategiskt riktade forsknings- och innovationssatsningar som syftar till att fokusera resurser, mänskliga såväl som ekonomiska, kring ett fåtal utvalda samhällsutmaningar som kräver innovativa lösningar. I kommissionens förslag om Horizon Europe är det främst inom denna andra pelare som missions kommer att användas som metod. I förslaget framgår inte vilka, eller hur många, missions som kommer att finansieras i nästa programperiod, men förslaget är att missions kommer att tas fram genom samråd och ska anpassas efter de behov som identifieras. Enligt kommissionen kan exempel på missions vara att utrota cancer, rena transporter eller plastfritt hav.  

Open Innovation
Den tredje pelaren syftar till att samla stöd till banbrytande innovation. Huvuddelen av finansieringen inom denna pelare, 10 miljarder euro, föreslås tillfalla det Europeiska innovationsrådet (EIC). EIC är ett initiativ som forskningskommissionär Carlos Moedas presenterade som idé redan i mitten av 2015, och som under 2018 – 2020 har introducerats som ett eget program inom Horisont 2020 inom vilket man har samlat SME-instrumentet, Fast track to innovation, FET Open samt Horisont-prisen. Syftet med EIC är att stödja innovation, entreprenörer, små och medelstora företag samt forskare i deras arbete med att skala upp nya, banbrytande innovationer. Resterande 3 miljarder euro inom denna pelare föreslås finansiera European Institute of Innovation and Technology (EIT).

Kopplingen mellan regionalfonden och Horizon Europe
I förslaget diskuterar även kommissionen hur regionalfonden och Horizon Europe kompletterar varandra, där kommissionen beskriver att regionalfonden stödjer uppbyggnaden av forsknings- och innovationsekosystemen i medlemsstaterna i form av infrastruktur, humankapital, förnyelse inom det offentliga och privata, samt nätverk för regional och interregional samverkan, så som klusterstrukturer. Det blir därmed än mer tydligt hur regionalfonden bidrar till att bygga kapacitet i Europas regioner för att skala upp arbetet på en europeisk nivå där projekt med hög grad av excellens kan finansieras av Horizon Europe.  

Läs kommissionens pressmeddelande om Horizon Europe här. 

Läs kommissionens kortfattade information om Horizon Europe här. 

Läs det detaljerade förslaget om Horizon Europe här. 

Artikeln är skriven i samarbete med Central Sweden, Brysselkontoret för Dalarna, Gävleborg och Örebro län.