Systematiskt miljö-och klimatarbete leder till ett hållbarare Europa | Region Värmland

Systematiskt miljö-och klimatarbete leder till ett hållbarare Europa

[Nyhet] Ett systematiskt och brett miljö- och klimatarbete främjar den hållbara utvecklingen i Europa slår European Environment Agency (EEA) fast i en ny rapport. Rapporten belyser även den starka kopplingen mellan bioekonomi och cirkulär ekonomi.

Som ett svar på Europas ohållbara resursutnyttjande har EU infört nya policys gällande cirkulär ekonomi och bioekonomi. EEA slår i rapporten ”The circular economy and the bioeconomy – Partners in sustainability” fast att ett samordnat arbete vid implementerandet av dessa policys är fördelaktigt. Systematisk användning av specifika metoder leder till ett effektivare resursutnyttjande och därmed minskad påverkan på miljö och klimat.

Rapporten visar även att policyområdena är överskridande då de i flera fall syftar till likande mål, exempelvis gällande områdena matavfall, biomassa och biobaserade produkter. Ett systematiskt och brett miljö- och klimatarbete är särskilt fördelaktigt vid utveckling av nya produkter och infrastrukturdesign, enligt EEA.

Genom att öka livslängden på produkter gjorda av material som kan återvinnas går det att minska användningen av naturresurser, något som är angeläget eftersom efterfrågan på bland annat mat, foder, bioenergi och biomaterial har ökat. Bioraffinaderier och 3D-printers med bioplast är två exempel på innovationer för ett ökat utnyttjande av redan existerande resurser. Även matsvinn ses som ett område där nya innovationer och strategier behövs.

Rapporten diskuterar även hur enskilda konsumenter kan bidra till hållbarhet, genom att exempelvis äta mindre animaliska proteiner, inte slänga så mycket mat samt källsortera. Nya teknologiska innovationer behövs, men bör sättas i en större kontext där de kombineras med andra innovationer som syftar till att förändra konsumtionsmönster, produktanvändning och avfallshantering, slår rapporten fast.

Läs hela EEA:s rapport här