Regionstyrelsen i korthet 180830 | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet 180830

Vid sitt sammanträde 30 augusti beslutade regionstyrelsen bland annat om projektmedel till genomförande av en livsmedelsstrategi och till ett samarbete med RISE, och om en rad remissvar.

Region Värmland byter aktier mot räntebärande papper

Region Värmlands medel ligger till viss del i aktier. För att minska risken för förluster vid en eventuell börsnedgång under hösten beslutade regionstyrelsen vid sitt sammanträde på torsdagen att byta förvaltningsform från aktier till räntebärande papper.

Projektmedel till LRF för genomförande av Värmlands livsmedelsstrategi

Värmlands livsmedelsstrategi togs fram av livsmedelsbranschen 2016 för att stötta de värmländska primärproducenterna och förädlarna att kunna utveckla en lönsam och hållbar livsmedelssektor i Värmland. Vid sitt sammanträde på torsdagen beslutade regionstyrelsen att bevilja 1,5 miljoner kronor i statliga projektmedel till LRF Lantbrukarnas Ekonomi AB för att under hösten ta fram en handlingsplan utifrån strategin.

Projektmedel till RISE, Research Institutes of Sweden

Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på torsdagen att Region Värmland tecknar en avsiktsförklaring med RISE (Research Institutes of Sweden). Det är ett statligt forskningsinstitut som driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Styrelsen beslutade också att bevilja 1,25 miljoner kronor för att starta samarbetet. Målet med samarbetet är bland annat att bygga upp kunskapsmiljöer och testbäddar med regional och nationell relevans. Fokus ska ligga på skoglig bioekonomi, värdeskapande tjänster och digitalisering av välfärdstjänster.

Remiss om prioriteringar från Trafikverket

Trafikverket har tagit fram förslag på vilka åtgärdsvalsstudier (ÅVS) som ska genomföras under 2019. ÅVS:er är en metod för att få information inför beslut. Bland dem finns sådana som rör Värmland, bland annat E45 genom Dalsland och Norge–Vänerbanan, sträckan mellan Kil–Skälebol. I förslaget ingår även utredning om dubbelspår på Värmlandsbanan, sträckan Kil-Kristinehamn, samt trafiksäkerhet på väg 61 mellan Klaxås och riksgränsen. De två senare är en fortsättning på ÅVS Stockholm-Oslo som slutfördes i mars 2018. Vid sitt sammanträde ställde sig regionstyrelsen positiv till Trafikverkets prioriteringar men önskar också att förslaget kompletteras med en fördjupad åtgärdsvalsstudie för sträckan Valnäs-Riksgränsen på E18, även det utifrån att den är en del i förbindelsen mellan Stockholm och Oslo.

Remiss om betänkandet Konstnär – oavsett villkor?

Region Värmland har svarat på en remiss om den konstnärspolitiska utredningens betänkande Konstnär – oavsett villkor? Den konstaterar att förslagen kan komma att stärka villkoren för konstnärer som bor och verkar i Värmland. Den välkomnar också att det föreslås mindre detaljstyrning från staten när det handlar om regionernas uppdrag att fördela statsmedel. Dock pekar regionstyrelsen på att förslaget att inrätta konstnärliga residens på statliga arbetsplatser främst rör storstäderna. Därför föreslår den att det även ska gå att inrätta konstnärliga residens inom regionala verksamheter, till exempel inom sjukvården och utbildningssektorn.

Remiss om Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning

På torsdagens möte svarade regionstyrelsen på en remiss om betänkandet Myndighetsgemensam indelning från Indelningskommittén. Styrelsen väljer att koncentrera sitt svar till en gemensam regional indelning av statliga myndigheter, alltså hur exempelvis polis och Försäkringskassan organiserar sig i landet. Enligt huvudförslaget ska indelningen följa de befintliga sjukvårdsregionerna. Därmed placeras Värmland i område Mitt tillsammans med Dalarnas, Gävleborgs, Uppsalas, Örebros, Västmanlands, Södermanlands län. Det finns också två alternativa förslag, dels att följa den nuvarande indelningen av polisorganisationen, dels att placera Värmland tillsammans med Västra Götalandsregionen och Halland. Dessa två alternativa förslag vänder sig regionstyrelsen emot. Den menar att det är fördelaktigast för Värmland att följa befintlig sjukvårdsregion.

 

Kontakt
Tomas Riste (S)
ordförande regionstyrelsen
054-701 10 11