Regionstyrelsen i korthet 2018-09-20 | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet 2018-09-20

[PRESSMEDDELANDE] Vid torsdagens sammanträde beslutade regionstyrelsen bland annat att överlåta aktier en rad företag till landstinget och att bevilja medel till tre projekt.

Avsiktsförklaring – åtgärder på och vid riksväg 61

Regionstyrelsen godkände en avsiktsförklaring om att Region Värmland, Trafikverket, Eda kommun och Morast Fastighets AB/Charlottenberg Shoppingcenter AB är överens om åtgärder på och vid riksväg 61 i Charlottenberg. Bakgrunden är att trafiksituationen på riksväg 61 har varit ansträngd sedan det första shoppingcentret i Charlottenberg öppnade 2006. Åtgärderna handlar bland annat om ombyggnation av trafiklösningar inom Morast/Tallmons handelsområden och trafiklösning på väg 61 mellan anslutning vid Melins/väg 61 och Morast Handelsplats.

Remissvar Betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

Regionstyrelsen beslutade att anta ett svar på remissen ”Betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar” från Näringsdepartementet. Det är en utredning bland annat inriktad på bostadssituationen för grupper med en svag ställning på bostadsmarknaden som inte skulle behöva samhällets stöd vid bättre balans på bostadsmarknaden. Enligt förslaget ska landets regioner ha en aktiv roll i att skapa samsyn mellan staten och kommunerna både kring problembilden och konkreta lösningar.
Regionstyrelsen ställer sig positiv till förslaget men pekar också på risken att andra grupper på bostadsmarknaden riskerar att få en mer undanskymd roll. Den befarar också att små kommuner inte mäktar delta i de regionala dialogmötena och att det då påverkar vilken effekt som analysen får samt vilken nytta den då ger vad gäller bostadsförsörjningen.
Vid mötet beslutades det att lägga till en skrivning i remissvaret om att allmännyttan ska vara till för alla.
M, C och KD yrkade på att det i svaret också skulle stå att ansvaret för strandskyddsfrågor bör flyttas från länsstyrelserna till de som har det direkta ansvaret för bostadsförsörjningen, det vill säga kommunerna. Förslaget röstades ner och de tre partierna lämnade en protokollsanteckning om detta.

Överlåtelse av aktier och avtal

Som ett led i arbetet med samgåendet mellan Region Värmland och Landstinget i Värmland beslutade regionstyrelsen att överlåta sina aktier i en rad bolag till landstinget. Bolagen som det handlar om är:

  • AB Transitio, aktier för 1 000 000 kronor
  • Värmlandstrafik AB, aktier för 39 000 000 kronor
  • ALMI Företagspartner Värmland AB, aktier för 4 655 kronor
  • Oslo-Stockholm 2.55 AB, 74 700 kronor

Samtidigt beslutade regionstyrelsen att föra över vissa avtal om kollektivtrafik till landstinget och justera bolagsdokument för AB Transitio.

Beslut om att bevilja medel till Paper Province för projekt Paper Province Innostep

Regionstyrelsen beslutade att bevilja Paper Province 1 860 000 kronor för projektet Paper Province Innostep under åren 2018–2020. Projektet ska utveckla Paper Province stöd till innovatörer och entreprenörer och öka flödet av uppstartsföretag till inkubatorn Sting Bioeconomy.

Beslut om att bevilja medel till Värmlands Museum för projekt Världsarv Finnskogen

Regionstyrelsen beviljade 850 000 kronor till Värmlands Museum för projekt Världsarv Finnskogen för år 2018–2020. Projektet ska genomföra en förstudie för att samla argument för att den värmländska finnskogen ska klassas som ett världsarv.

Beslut om att bevilja medel till Riksteatern Värmland för projekt Kultur på Landsbygd 2019

Regionstyrelsen beviljade 924 000 kronor till Riksteatern Värmland för projekt Kultur på Landsbygd för år 2019. Projektets mål är bland annat att stärka engagemanget och kompetensen hos lokala arrangörer genom kompetensutveckling och att samverka med kulturproducenter och regionala kulturaktörer och på så sätt stärka arrangörerna på landsbygden.

Kontakt

Tomas Riste (S)
ordförande regionstyrelsen
054-701 10 11

Stina Höök (M)
2:e vice ordförande regionstyrelsen
054-701 10 12