EU-kommissionen lägger fram en uppdaterad bioekonomistrategi | Region Värmland

EU-kommissionen lägger fram en uppdaterad bioekonomistrategi

[NYHET] EU-kommissionen har lagt fram en uppdaterad strategi för att utveckla en hållbar och cirkulär bioekonomi som gynnar Europa ur ett samhälleligt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.  Satsningen på en hållbar och cirkulär bioekonomi har potentialen att resultera i en miljon nya gröna jobb till 2030, skriver EU-kommissionen.

Som tidigare annonserats av både kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och förste vice ordförande Frans Timmermans är den nya bioekonomistrategin en del av kommissionens försök att främja nya arbetstillfällen, tillväxt och investeringar inom EU. Strategin syftar till att förbättra och förstärka hållbar användning av förnyelsebara produkter för att kunna möta globala och lokala utmaningar som klimatförändringar och hållbar utveckling.

I en värld med begränsade resurser och ekosystem som måste tas hänsyn till, är en satsning på innovation viktig för att kunna mätta människor samt förse dem med rent vatten och energi, skriver EU-kommissionen. Bioekonomin har stor potential, den kan transformera alger till bränsle, sopor till möbler och kläder samt göra användningen av plast mer hållbar, enligt kommissionen.

För att kunna utveckla en hållbar cirkulär bioekonomi menar kommissionen att det behövs en gemensam ansträngning från offentlig sektor och från industrin. Kommissionen lägger därför fram 14 konkreta åtgärder för detta inom tre områden, bland annat:

 1. Skala upp och stärka bio-baserade sektorer
 • Inrätta en cirkulär bioekonomisk tematisk investeringsplattform värd 100 miljoner euro för att få ut biobaserade innovationer på marknaden och för att minska riskerna förknippade med privata investeringar i hållbara lösningar
 • Underlätta utvecklingen av nya hållbara bioraffinaderier runt om i Europa.
 1. Snabbt sprida bioekonomin i Europa
 • Utveckla en strategisk agenda för inrättande av hållbara livsmedels- och jordbrukssystem, ett hållbart skogsbruk och biobaserade produkter.
 • Inrätta en EU-omfattande politisk stödfunktion för bioekonomiska frågor för EU-länder inom ramen för Horisont 2020 i syfte att utveckla nationella och regionala bioekonomiska agendor.
 • Lansera pilotåtgärder för utveckling av bioekonomier i landsbygds-, kust-, och stadsområden exempelvis på områdena avfallshantering och koldioxidlagring. 
 1. Skydda ekosystem och förstå bioekonomins ekologiska begränsningar
 • Ta i drift ett EU-omfattande övervakningssystem för att mäta framstegen mot en hållbar och cirkulär bioekonomi.
 • Förstärka kunskapsbasen och förbättra förståelsen för särskilda bioekonomiska områden genom insamling av data och göra kunskapen mer tillgänglig genom kunskapscentrumet för bioekonomi (BKC).
 • Ge vägledning och främja goda exempel vad gäller att bedriva bioekonomisk verksamhet inom säkra ekologiska gränser.

 

Läs hela kommissionens pressmeddelande och klicka dig vidare till strategin här