EU allt närmare nya miljölagar | Region Värmland

EU allt närmare nya miljölagar

[NYHET] Parlamentet har röstat igenom den preliminära överenskommelsen med rådet som de enades om i juni angående energieffektivitet, förnyelsebara energikällor och styrning av energiunionen. Överenskommelsen är en del av paketet ”Ren energi för alla i EU”.

Överenskommelsen, som godkändes av Parlamentet den 13 november innehåller tre lagförslag i form av ett bindande målför förnybara energikällor, ett vägledande mål för energieffektivitet för 2030, samt ett om att alla medlemsländer varje årtionde behöver presentera en integrerad nationell energi- och klimatplan.

Via effektivare energi minskas EU:s klimatpåverkan samt även beroendet av utländsk olja och gas. Förslaget innebär även direkta förbättringar för EU:s medborgare som får lägre energikostnader och bättre luftkvalitet. Lagförslaget innebär att EU:s energieffektivitet ska förbättras med 32,5 procent till 2030 och det är första gången det införs ett krav på att EU:s medlemsstater genomför särskilda energieffektivitetsåtgärder för att motverka energifattigdom.

I kombination med minskad användning av fossila bränslen ska användningen av förnyelsebara energikällor öka med 32 procent till 2030. Detta mål är bindande och senast 2030 måste minst 14 procent av bränslet som används vid transporter komma från förnyelsebara energikällor.

En av de tre lagarna syftar till ny styrning för att uppnå en energiunion. Medlemsländerna måste var tionde år, med start i december 2019, presentera en integrerad nationell energi- och klimatplan för nästkommande årtionde där de nationella målsättningarna, insatserna, politiken och åtgärderna redogörs för.

Läs hela pressmeddelandet från Parlamentet här