Regionkommun i Värmland

Just nu pågår en process om att bilda en ny organisation, en så kallad regionkommun, i Värmland som ansvarar både för hälso- och sjukvårdsfrågor inklusive tandvård och regionala utvecklingsfrågor.

Efter att regeringen i november 2016 drog tillbaka förslaget om att dela in Sverige i färre och större regioner har frågan om att bilda en så kallad regionkommun i Värmland intensifierats.

Ett tjänstemannaförslag till hur en värmländsk regionkommun skulle kunna organiseras lades fram för Regionbildningskommittén, (en kommitté bestående av representanter för samtliga politiska partier i landstingsfullmäktige och regionfullmäktige), den 24 november 2016. Därefter vidtog förankring och remiss i de politiska partierna. Kommittén återsamlades den 27 januari 2017 och beslutade att skicka ut ett reviderat förslag till bildande av regionkommun på remiss till länets samtliga kommuner. Remisstiden löpte ut 31 mars. Några kommuner begärde förlängd svarstid till början av april. 

En andra remissomgång

Den 28 april 2017 återsamlades Regionbildningskommittén för att diskutera svaren från remissomgång 1 och besluta om den fortsatta processen.

Svaren visade att alla kommuner utom en är positiva till att bilda regionkommun, men att de ville ha förtydliganden kring vissa delar av förslaget och möjlighet att lämna synpunkter i en andra remissomgång. Ett omarbetat förslag har därför tagits fram i dialog mellan kommunerna, Landstinget i Värmland och Region Värmland.

Förslaget innehåller förtydliganden kring bland annat regionkommunens framtida ansvar och uppdrag. Det förtydligar också hur beslutsstrukturen skulle kunna se ut, samt principer för fortsatt samverkan mellan kommunerna och regionkommunen.

Hittills har processen letts av regionbildningskommittén. Vid sitt möte den 28 april beslutade dock kommittén att den fortsatta processen med att bilda regionkommun ska hanteras inom ramen för Landstinget i Värmlands och kommunernas ordinarie beslutsstrukturer.

Kommunerna och övriga remissinstanser ska lämna svar på hur de ser på det reviderade förslaget senast 23 juni. Efter det bearbetas svaren och landstingsfullmäktige tar beslut om att ansöka om bilda regionkommun eller ej den 29 augusti. 

Om kommunerna i länet, Landstinget i Värmland och Region Värmland kommer fram till ett gemensamt ställningstagande måste en ansökan om bildande av en regionkommun skickas in till regeringen senast 30 september för att den nya regionkommunen ska träda i kraft 1 januari 2019.

Bildande av regionkommun i Värmland, version 2.0 (pdf 755 kB)

Läs missivet till remissen här (pdf 73 kB)

Varför regionkommun?

Motiven är att samla de tunga regionala frågorna i en stark och tydlig organisation med beskattningsrätt och ett gemensamt direktvalt fullmäktige. I praktiken innebär det att  Region Värmland (de delar och uppdrag som regleras enligt lag) och Landstinget i Värmland bildar en ny organisation med ett samlat ansvar för både hälso- och sjukvård (inklusive tandvård) och regionala utvecklingsfrågor. 

Processen att bilda regionkommun är inte unik för Värmland. Alltsedan Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Halland och Region Gotland etablerades som regionkommuner har flertalet landsting runt om i Sverige ansökt om, och blivit beviljade, att få bilda regionkommuner. From 1 januari 2017 finns 13 regionkommuner i Sverige. Av de sju återstående har tre ansökt om att bilda regionkommun från och med 2019 och de övriga har påbörjat sin process.

regionkommuner

Regionkommuner i Sverige

Sju landsting i Sverige har inte bildat regionkommun ännu.

  • Västerbottens Läns Landsting
  • Landstinget Dalarna
  • Stockholms Läns Landsting
  • Landstinget Sörmland
  • Landsting i Kalmar Län
  • Landstinget Blekinge
  • Landstinget i Värmland

 

Landstinget i Värmland om regionkommun i Värmland 

Sidan uppdaterades den 8 maj, 2017