2014

Här följer regionfullmäktiges kallelser och ärenden för 2014.

Sammanträde 2014-04-25

Kungörelse och kallelser (öppnas i nytt fönster) (pdf, 727 kB)

Beslutsärende 1
Sammanträdes öppnas

Beslutsärende 2
Upprop av utsedda ledamöter och ersättare

Beslutsärende 3
Protokolljusterare tillika rösträknare samt tid och plats för protokolljustering

Beslutsärende 4 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 2 MB)
Svar på motion om att starta nätverksarbete för att stärka kvinnor som ledare i regionen

Beslutsärende 5 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 1 MB)
Svar på motion om att anställa en tillväxtkoordinator

Beslutsärende 6 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 1 014 kB)
Svar på motion om konst- och kulturgalleri på internet

Beslutsärende 7 (öppnas i nytt fönster)  (pdf, 535 kB)
Motion Bättre tågförbindelser till Oslo

Beslutsärende 8 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 984 kB)
Revidering av Inköps- och upphandlingspolicy

Beslutsärende 9 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 1 MB)
Godkännande av bolagsordning för Gångjärnet i Karlstad AB

Beslutsärende 10 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 894 kB)
Rapport årlig uppföljning 2013 – Regionala trafikförsörjningsprogrammet

Beslutsärende 11 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 865 kB)
Förslag till komplettering av ägardirektiv för Värmlandstrafik AB

Beslutsärende 12
Föredragning av årsredovisning 2013

Beslutsärende 13 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 2 MB)
Revisionsberättelse och Revisionsrapport avseende granskning av årsredovisningen 2013

Beslutsärende 14 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 78 kB)
Ansvarsfrihet

Beslutsärende 15 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 24 MB)
Årsredovisning 2013

Beslutsärende 16 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 103 kB)
Valärenden 

Sammanträde 2014-11-07

Kungörelse och kallelser (öppnas i nytt fönster) (pdf, 950 kB)

Beslutsärende 1
Sammanträdet öppnas

Beslutsärende 2
Upprop av utsedda ledamöter och ersättare

Beslutsärende 3
Protokollsjusterare tillika rösträknare samt tid och plats för protokollsjustering

Beslutsärende 4 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 12 MB)
Delårsrapport 2014

Beslutsärende 5 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 15 MB)
Verksamhetsplan och budget för 2015-2017

Beslutsärende 6 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 2 MB)
Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014

Beslutsärende 7 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 1 MB)
Kollektivtrafikens finansiering 2015-2016

Beslutsärende 8 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 2 MB)
Komplettering till Värmlands kulturplan 2013-2016

Beslutsärende 9 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 676 kB)
Arbetsordning för Region Värmlands regionfullmäktige – revidering med anledning av ändring i Kommunallagen

Beslutsärende 10 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 894 kB)
Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Beslutsärende 11 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 1 MB)
Samfinansiering för att utveckla tillgängligheten mellan norra och södra Värmland via Fryksdalsbanan

Beslutsärende 12 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 924 kB)
Svar på motioni om att införa Hallandsmodellen

Beslutsärende 13 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 1 MB)
Svar på motion om bättre tågförbindelser till Oslo

Beslutsärende 14 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 959 kB)
Svar på motion om att lägga vissa fullmäktigemöten i andra kommuner

Beslutsärende 15 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 5 MB)
Svar på revisionsrapport avseende ”Region Värmlands ledning, styrning och uppföljning av ett stort projekt; Värmlands Norgestrategi”

Beslutsärende 16 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 503 kB)
Förslag på sammanträdestider 2015

Beslutsärende 17 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 447 kB)
Valärenden

Beslutsärende 18 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 588 kB)
Förvärv av aktier i Värmlands Näringslivsutveckling AB

Sammanträde 2014-12-19

Kungörelse/kallelser (öppnas i nytt fönster) pdf, 715 kB)

Beslutsärende 1
Sammanträdet öppnas av ålderspresidenten

Beslutsärende 2
Upprop av utsedda ledamöter och ersättare

Beslutsärende 3
Protokollsjusterare tillika rösträknare samt tid och plats för protokolljustering

Beslutsärende 4
Val av regionfullmäktiges presidium, ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande
Valberedningens förslag presenteras vid sammanträdet 

Beslutsärende 5
Val av 3 ledamöter till regionfullmäktiges budgetberedningsgrupp
Valberedningens förslag presenteras vid sammanträdet 

Beslutsärende 6
Val av 9 ledamöter jämte 9 personliga ersättare till valberedningen
Valberedningens förslag presenteras vid sammanträdet 

Beslutsärende 7 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 208 kB)
Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Värmland – Kommunalförbund

Beslutsärende 8 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 1 007 kB)
Godkännande av bildande av dotterbolag Uttern AB samt bolagsordning för Uttern AB

Beslutsärende 9
* Val av 13 ledamöter och 13 ersättare i Regionstyrelsen
* Val av regionstyrelsens presidium, ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande
* Val av 9 ledamöter och 5 ersättare till kollektivtrafiknämnden
* Val av ordförande och vice ordförande till kollektivtrafiknämnden
* Val av 5 revisorer, ordförande och vice ordförande
* Fördelning av revisorsuppdrag
* Val av ombud samt 1 ersättare till ALMI Företagspartner AB
* Nomineringar av 3 ledamöter till ALMI Företagspartner Värmland
* Val av 3 ledamöter till bolaget Uttern AB samt ordförande
* Val av 7 ledamöter och 7 ersättare till Wermland Opera
* Val av 7 ledamöter och 7 ersättare till styrelsen för Värmlandstrafik AB samt ordförande
Valberedningens förslag presenteras vid sammanträdet 

Beslutsärende 10 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 338 kB)
Ordning för inkallande av ersättare i regionfullmäktige

Beslutsärende 11 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 315 kB)
Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnd

Beslutsärende 12 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 87 kB)
Kungörelse av regionfullmäktiges sammanträde

Beslutsärende 13
Information från revisorerna

Beslutsärende 14 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 1 MB)
Förslag på principöverenskommelse avseende pensionsrätt för förtroendevalda inom Region Värmland

Beslutsärende 15 (pdf, 3 MB)
Förslag till grundläggande utbud av resmöjligheter i områden med begränsade förutsättningar för linjelagd kollektivtrafik (Närtrafik)

Beslutsärende 16
Regionfullmäktige avslutas 

Sidan uppdaterades den 27 maj, 2015