Till startsidan

Sekretess och arkivregler

Kristinehamns folkhögskola omfattas av bestämmelser om offentlighet och sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

En del av offentlighetsprincipen är handlingsoffentligheten som ger var och en rätt att begära att ta del av allmänna handlingar.

Alla handlingar som kommer in och skickas ut från myndigheter, till exempel brev, beslut och utredningar är i princip allmänna och normalt offentliga, det vill säga tillgängliga för vem som helst. Utkast, till exempel en preliminär studieomdömessättning, är inte allmän handling medan färdiga studieomdömen är det.

Om du som kursdeltagare känner dig hotad och det är troligt att du är förföljd kan din och dina nära anhörigas identitet, adress och personnummer skyddas. Det är mycket viktigt att du som har skyddad identitet talar om detta för skolledningen i samband med skolstart. Om du inte vill finnas med foto på hemsida, i broschyrer och skolans tidning respekteras detta.

Arkivregler

Kristinehamns folkhögskola följer förvaltningslagen och riksarkivets allmänna råd om bevarande och gallring av studerande uppgifter, beslut och handlingar. Förvaltningslagen behandlar myndigheters handläggning av ärenden och serviceskyldigheter gentemot allmänheten.

Ansökningshandlingar återsänds inte. Vi sparar uppgifter om genomgångna kurser, behörigheter och omdömen. Däremot makuleras alla samtalsanteckningar, arbetsmaterial, enskilda arbeten etc.

Våra kursdeltagare är vuxna vilket innebär att vi inte diskuterar studier med föräldrar eller andra utan deltagarens uttryckliga medgivande. De anställda har tystnadsplikt, men de olika lärare som arbetar med en studerande kan sinsemellan diskutera frågor som rör deltagarens studier.

Om Dataskyddsförordningen på Datainspektionens webbplats

Om Offentlighets- och sekretesslagen på Riksdagens webbplats