Mobbning

Grundläggande synsätt – Vi utgår ifrån att vi respekterar varandra – våra olikheter – våra olika åsikter.

Vi är i ett socialt sammanhang och både individen, gruppen och organisationen har ett gemensamt ansvar. Vi skall ha en öppen attityd till att kunna tala om olika konfliktsituationer och mobbningsituationer.

Vi har alla beredskap för att känna igen och vara lyhörda för signaler på mobbning. På skolan har vi kontakt mellan studerande och personal så att ömsesidig information om hur studiemiljön utvecklas, snabbt når alla. Vi har kunskap om mobbning.

Definition av mobbing

Arbetarskyddsstyrelsen (Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling 1993:17) använder begreppet kränkande särbehandling:

”Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.”

Vidare kommentarer till arbetarskyddsstyrelsens definition är:

”Förhållningssätten i kränkande handlingar präglas sammanfattande av grov respektlöshet och bryter mot allmänna heders- och moralbegrepp om hur människor bör bemötas. Handlingarna medför att enskilda personer och även arbetsgrupper påverkas negativt såväl på kort som lång sikt.”

”För tydlighetens skull bör nämnas att tillfälliga meningsmotsättningar, konflikter och problem i samarbetsrelationerna i allmänhet bör ses som normala företeelser. Detta förutsätter naturligtvis att de ömsesidiga förhållningssätten och handlingarna i samband med problemen inte syftar till att skada eller medvetet kränka någon person. Kränkande särbehandling föreligger först när personkonflikter förlorar sin prägel av ömsesidighet och när respekt för människors rätt till integritet glider över till icke etiska handlingar av sådant slag som nämnts härovan samt när detta på ett riskfyllt sätt drabbar enskilda arbetstagare.”

Exempel på mobbing

 • man blir utfrusen
 • man blir utesluten ur gemenskapen t.ex på raster eller vid grupparbeten
 • man får inte ta del av information
 • man kan bli öppet utskälld och anklagad för olika saker
 • man får alltid sina förslag nerröstade
 • ingen lyssnar när man har något att säga – man blir inte tagen på allvar

Organisation vid Kristinehamns folkhögskola KPS

Varje klass väljer en kontaktperson. Kontaktpersonerna bildar tillsammans med kuratorn en antimobbninggrupp. Gruppen samlas för en genomgång av mobbningdokumentet med mera.

Kontaktpersonerna har rollen som lyssnare och förmedlare. Kontaktpersonerna har ett delansvar vad gäller att hitta lösningar av problemen och att förmedla vidare till rektor eller elevvårdspersonal.

Antimobbninggruppen träffas några gånger/läsår för att få tala om gruppens funktion och de krav som

ställs på kontaktpersonen utifrån detta uppdrag att:

 • vara en god lyssnare
 • ta den mobbades situation på allvar
 • vara ett stöd till den mobbade
 • kunna ge råd
 • hjälpa den mobbade att ta kontakt med personal på skolan när det behövs

Fotografi och namn på de som väljs till kontaktpersoner samt vilken klass de tillhör ska finnas uppsatt på anslagstavlan på skolan.

Vid mobbning

På vår skola

 • vågar alla göra något mot mobbning direkt när det uppstår
 • tar alla sin del av ansvaret för att lösa situationen
 • anpassas åtgärdsplanen mot mobbning till den uppkomna situationen och tillsammans med den mobbade

I vår grupp

 • vågar alla ta tydligt avstånd från mobbarens handlingar
 • vågar vi ta upp när mobbning uppstår utan att skämmas eller känna misslyckande

Jag

 • vågar reagera mot kränkande handlingar eller mobbning mot dig
 • bekräftar din upplevelse av kränkning även om jag själv inte skulle reagera på samma sätt som du
 • uppmuntrar dig och hjälper dig att söka stöd för att lösa situationen

Åtgärdsprogram

 • uppmuntra och stötta den mobbade att med hjälp av klassföreståndaren lösa konflikten
 • ha en kontinuerlig kontakt med den mobbade
 • går det inte att lösa konflikten – ta in medlare, exempelvis kurator
 • följ upp förloppet ända tills konflikten är löst
 • se alltid till mobbningsituationen och de inblandade och anpassa åtgärderna till dessa
 • samarbeta både med den mobbade och mobbaren för att skapa en bättre gemenskap

Råd till en mobbad

 • berätta för din klassföreståndare och/eller någon kontaktperson ur Antimobbninggruppen
 • sök stöd och hjälp i dina klasskamrater som inte mobbar dig
 • försök att lösa situationen tillsammans med din klassföreståndare och dina kamrater

Kom ihåg att du har lika stor rätt att vara i skolan och trivas där som alla andra – du duger som du är!