Till startsidan
Folkhögskolor i Värmland / Nyhetsarkiv / Nästa höst erbjuder vi två konstnärsresidensplatser

Foto: Oyvind Lund

Nästa höst erbjuder vi två konstnärsresidensplatser

Välkommen att söka KAiRå. You are welcome to apply to KAiRå. Kyrkerud Artist in Residence Årjäng

See the English version below.

I samarbete mellan AiR Värmland och Kyrkeruds folkhögskola - konstskolan i Värmland erbjuder vi möjligheten för dig som är konstnär/konsthantverkare att arbeta och bo på skolan under en termin.

Kyrkerud är vackert belägen vid sjön Västra Silen i utkanten av det lilla samhället Årjäng. Här bor du i grannskap med de värmländska skogarna och i norra mynningen av det vidsträckta sjösystem som bildar Dalslands kanal. Trots den märkbara närvaron av vildmark så ligger både Oslo och Karlstad inom nära avstånd.

Kyrkeruds folkhögskola är en av fem folkhögskolor som ingår i Region Värmlands organisation. På Kyrkerud har det bedrivits undervisning i 100 år varav de senaste 50 åren med inriktning på konst och kreativitet. Skolan har även en filial i Säffle, men det är på huvudskolan i Årjäng som residenset hålls.

Under din vistelse/residens får du en unik möjlighet att utveckla ditt konstnärskap i en lugn och kravlös omgivning samtidigt som du får en inblick i en pedagogisk verksamhet där du kan dra lärdomar inför en framtida roll som kanske lärare eller projektledare inom konstnärlig verksamhet. Du får en egen ateljé och tillgång till våra rymliga lokaler och välutrustade verkstäder.

Hösten 2022 erbjuder vi 2 residensplatser.

Det här erbjuder Kyrkerud

Arvode per månad är 20 000 svenska kronor (på F-skatt). I arvodet ingår medverkan vid evenemang/samtal och utställningar enligt överenskommelse, samt två gästlärarveckor på Kyrkerud (lektionerna formas i samråd med skolans pedagogiska personal)

Boende: Vi har ett eget boende för residenset i ett litet separat hus på skolområdet. Huset har en vacker sjöutsikt i närhet till naturen och ligger ca 3 km från Årjängs centrum. Den totala boytan som de två residensplatserna delar på är ca 75 m2. Här ingår två separata sovrum samt gemensamt kök, toalett med dusch och vardagsrum (tvättstuga finns i källaren)

Mat: Frukost, lunch och middag. Under veckodagarna äter du i skolans matsal och under helgerna får du mat medskickat till det egna boendet.

Ateljé: Det ingår var sin ateljé i anknytning till bostaden på ca 13m2 vardera. Här finns även stora förvaringsutrymmen.

Verkstäder: Det finns välutrustade verkstäder, främst för ämnena grafik, keramik, skulptur, måleri och textil. Här finns även en glasverkstad för slumping, fusing och gjutning. Skolan har också en mindre träverkstad, samt bra möjligheter till arbete inom foto. Det finns även möjlighet till grundkurser i verkstäder och material om det önskas.

Resor: Reskostnader till och från Årjäng, samt övriga resor inom Värmland och deltagande i skolans studieresor; max 5 000 svenska kronor.

Material: Produktionskostnader och material; max 20 000 svenska kronor/per konstnär.

Fakturering och försäkring

Fakturering: Du bör ha F-skatt och du fakturerar alla kostnader/arvoden. Avtal/överenskommelse skrivs mellan dig som konstnär och Region Värmland. Eventuell förmånsbeskattning för kost och logi kan tillkomma.

Försäkring: Du som konstnär står/ansvarar för egna erforderliga försäkringar både för person/egen skada och för föremål och konsten. Hemförsäkring och konstnärsförsäkring gäller.

Godkännande: Du som söker godkänner att dela bilder/dokumentation av ditt arbete under vistelsen för kommunikation och dokumentation av projektet. Du behöver också godkänna ett avtal om misskötsel etcetera.

Omfattning och dokumentation

Tidsbegränsning: 3 månader. Med start september 2022.

Dokumentation och redovisning: Vi vill ha fortlöpande dokumentation och synlighet genom exempelvis foto, digitala medier, öppna föreläsningar och workshops för allmänheten. Vi uppmuntrar även till samarbeten med lokala konstnärer och konsthantverkare.

Det ingår ett avslutande utställningsarbete på någon av Region Värmlands utställningsytor, så som lokaler, parker eller andra offentliga rum, där stor tillgång finns för allmänheten. Det kan även vara i form av rörlig bild eller performance. Vi vill även att det ställs ut i kommunens galleri “Passagen”, vilket kan vara färdiga verk eller pågående arbete. Skolan har även en förhoppning om ett permanent avtryck i Kyrkeruds skulpturpark.

Kyrkeruds förväntningar

Vi förväntar oss att du delar med dig så att våra kursdeltagare och allmänheten får inblick i ditt konstnärskap och kunskap om ditt konstnärliga arbete. Det kan ske i form av föreläsningar, utställningar, workshops, projekt eller ateljésamtal i samarbete med kursdeltagare, pedagoger och personal, men även tillsammans med lokala konstnärer och konsthantverkare. Vi vill att du ska ha en värdefull roll för våra kursdeltagare så de kan få se och lära om ditt konstnärskap på nära håll. I dialog utforskar vi och utarbetar det som bäst passar dig och oss.

Ansökan

Erbjudandet gäller konstnär/konsthantverkare: Både svenska och utländska ansökningar tas emot. Du ska ha konstnärlig konsthögskoleexamen; kandidat- eller masterexamen eller motsvarande. Vi ser gärna att du är nyexaminerad.

Sista ansökningsdag: 15 mars 2022.

Besked lämnas senast: 31 mars 2022.

Vi vill att din ansökan består av CV tillsammans med en text om ditt konstnärskap och hur du skulle vilja använda residenstiden på Kyrkerud. Vi erbjuder tid, plats, lokaler och undervisningstillfällen - det vi förväntar oss av dig är en idé om vad du vill fylla det med. Skriv max en A4 om din vistelse och max en A4 om ditt konstnärskap.

Vi vill också att du skickar med bilder på 5-10 representativa verk i en bifogad PDF-fil. Alternativt, eller som tillägg, länk till hemsida.

Ansökan mejlas till: kaira@regionvarmland.se

Urval

Urvalet görs av en arbetsgrupp bestående av Kyrkeruds Biträde rektor för konstkurser, skolans kultursamordnare samt två konstpedagoger.

Har du frågor?

Mejl: kaira@regionvarmland.se

Kontaktpersoner:

Jonas Lindström, Biträde rektor konstkurser, Kyrkeruds folkhögskola 010-83 31 360
Line Blomstrand, Kultursamordnare Kyrkeruds folkhögskola 010-83 31 344
Marita Axelsson Nordlund, Utvecklare bild och form, Region Värmland 010-833 10 72

KAiRå drivs av Region Värmland i ett samarbete mellan Kyrkeruds folkhögskola och Air Värmland, Kulturavdelningen med stöd av Årjängs kommun och Kulturrådet.

Läs mer på Region Värmlands webbsidor

Kulturutveckling bild och form

Kyrkeruds folkhögskola


English version

In cooperation between AiR Värmland and Kyrkeruds folk high school - the art school in Värmland, we would like to offer you who is an artist or artisan the opportunity to work and live at the school for one semester. Kyrkerud is situated in a beautiful location by the lake Västra Silen on the outskirts of the small village of Årjäng. Here you live next to the forests of Värmland by the northern estuary of the vast system of lakes that forms the Dalsland Canal. Oslo and Karlstad are within easy reach despite the notable presence of wilderness.

Kyrkeruds folk high school is one of five folk high schools that are part of the Region Värmland organization. Kyrkerud has been an educational institution for 100 years, of which the last 50 years has been focused on art and creativity. The school also has a branch in Säffle, but the residence in question will be held at the main school in Årjäng.

During your stay/residence, you will get a unique opportunity to develop your artistry in a calm and non-demanding environment, while gaining an insight into an educational activity where you can acquire knowledge for a future role as perhaps a teacher or project manager in artistic activities. You will have your own studio and access to our spacious premises and well-equipped workshops.

We will offer 2 residencies in the autumn of 2022.

This is what Kyrkerud has to offer

The fee per month is 20,000 SEK (on F-tax). The fee includes participation in events/talks and exhibits according to agreement, as well as two guest teacher weeks at Kyrkerud (lessons are prepared in consultation with the school's teaching staff)

Accommodation: We have our own accommodation for the residence in a small separate house in the school area. The house is located close to nature and has a beautiful view of the lake, and it is within 3 km reach of Årjäng town center. The total living area shared by the two residences is about 75 m2, including two separate bedrooms and a shared kitchen, toilet/shower and living room (laundry room is in the basement).

Food: Breakfast, lunch and dinner. During weekdays you can eat in the school cafeteria, and during weekends you will have food delivered to your accommodation.

Studio: Each residence has an adjacent studio of about 13m2. There is also plenty of storage space here.

Workshops: There are well-equipped workshops available, mainly for graphics, ceramics, sculpture, painting and textiles. There is also a glass workshop for slumping, fusing and casting. The school also has a small woodworking shop, as well as good opportunities for working with photography. There is also the possibility of getting introductory courses in workshops and materials if desired.

Travels: Travel expenses to and from Årjäng and other travels in Värmland, as well as participation in school field trips: maximum of 5,000 SEK.

Materials: Production costs and materials: maximum of 20,000 SEK per artist.

Invoicing and insurances

Invoicing: You need to have F-tax and be able to invoice all expenses/fees. The agreement is signed between you as an artist and Region Värmland. Possible taxation of benefits for board and lodging may apply.

Insurances: You as an artist are responsible for your own appropriate insurances for both personal injury and damage to objects and artworks. Home insurance and artist insurance apply.

Agreements: You as an applicant agree to share photos/documentation of your work during your stay for communication and documentation of the project. You will also need to sign a misconduct agreement, etc.

Scope and documentation

Time limit: 3 months. Starting September 2022.

Documentation and reporting: We expect continuous documentation and visibility through, for example, photography, digital media, open lectures and workshops for the public. We also encourage collaborations with local artists and artisans.

The final exhibition piece will be displayed in one of Region Värmland's exhibition spaces, which can be venues, parks or other public spaces the general public can access easily. This can also be done by motion picture or a performance. We also want exhibits in the municipality's gallery "Passagen", the artworks can be either finished works or works in progress. The school also hopes for a permanent mark in the Kyrkerud Sculpture Park.

Kyrkerud’s expectations

We expect you to share your experience with our course participants and the general public so they can gain knowledge and insights into your artistry and your work. This can be in the form of lectures, exhibitions, workshops, projects or studio sessions in collaboration with course participants, educators and staff, but also with local artists and artisans. We want you to have a valuable role for our course participants so they can see and learn about your artistry first hand. We will explore and work out what works best for you and for us through dialogues.

Application

This offers are for Artist/artisan: Both Swedish and foreign applications are accepted. You must have a degree in art, a bachelor's or master's degree or equivalent. We especially welcome recent graduates.

Deadline for application: 15 March 2022.

The announcement will be made by: 31 March 2022.

How is the application carried out? We would like your application to include a CV together with a text about your artistic work and how you would like to spend your residency at Kyrkerud. We offer time, space, facilities and teaching sessions - what we expect of you is an idea of what you would want to do with those. Write no more than one A4 paper about your stay and no more than one A4 paper about your artistry.

We would also like for you to send 5–10 pictures of representative works in an attached PDF file. Alternatively, or additionally a link to a home page.

Applications should be emailed to: kaira@regionvarmland.se

Selection

The selection will be made by a work group consisting of Kyrkerud's assistant principal for art courses, the school's cultural coordinator and two art educators.

Do you have any questions?

Email: kaira@regionvarmland.se

Contacts:

Jonas Lindström, assistant principal for art courses, Kyrkeruds folk high school
010-83 31 360
Line Blomstrand, cultural coordinator Kyrkeruds folk high school 010-83 31 344
Marita Axelsson Nordlund, developer image and form, Region Värmland
010-833 10 72


KAiRå is run by Region Värmland in collaboration with Kyrkeruds folk high school and Air Värmland, the Cultural department with support from the municipality of Årjäng and the Swedish Arts Council.


Read more on Region Värmlands web

Kulturutveckling bild och form

Kyrkeruds folkhögskola


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?