Omställning av hälso- och sjukvården

Samlad aktuell information om nya beslut, åtgärder och frågor och svar för dig som arbetar med frågor relaterade till det nya coronaviruset.

Med anledning av utvecklingen kring coronaviruset och dess påverkan på vården beslutade den regionala särskilda sjukvårdsledningen, RSSL att regionen befann sig i förstärkningsläge från och med 14 mars 2020. 13 juli 2020 ändrade man beslutet till att organisationen befinner sig i stabsläge till och med 31 augusti. I praktiken innebär det att en tillfälligt upprättad beredskapsorganisation, regional särskild sjukvårdsledning, träffas dagligen för att vidta nödvändiga åtgärder för att säkra verksamhetens kapacitet.

Regional särskild sjukvårdsledning fattar beslut för att säkerställa god och säker vård för alla patienter under pandemin. Det kan handla om reducering och omställning av vård för att säkra tillgång på material och personella resurser samt minska smittspridning i vården och i samhället.

Lokal särskild sjukvårdsledning har inrättats på sjukhusen i Arvika, Karlstad och Torsby. De arbetar på uppdrag av regional särskild sjukvårdsledning med att bland annat genomföra nödvändig omställning av vården. 

Innehåll på sidan
Beslut fattade i regional särskild sjukvårdsledning
Kontaktvägar vid frågor om corona
Smittskydd Värmland
Följ basala hygienrutiner
Rutiner och instruktioner kring covid-19
Psykisk hälsa i kristid
Planer för krishantering
HR-frågor 
Inköp av material
Inventering av material
Arbeta på distans
Sjukhusbiblioteket
Kommunikation

Beslut fattade i regional särskild sjukvårdsledning

En sammanfattning av de beslut som fattats av den regionala särskilda sjukvårdsledningen finns samlade här: Beslut Covid-19 från regional särskild sjukvårdsledning (pdf).

Dessa beslut har egna sidor med mer information:

Besluten gäller tills vidare minst till och med 31 augusti 2020. Beslut om förändringar kan tas med kort varsel och informationen uppdateras här vid förändringar.

Kontaktvägar vid frågor om corona

Coronavirusutbrottet har lett till högt tryck på 1177, därför är det viktigt att hänvisa rätt. Här får du stöd i hur frågor från patienter och invånare ska kanaliseras.

Smittskydd Värmland

Här finns Smittskydd Värmlands samlade information för dig som är vårdgivare om coronavirussjukdomen covid-19. Till Smittskydds webbsida om coronavirus.

Följ basala hygienrutiner

En nyckel för att lyckas i arbetet med att skydda våra patienter och medarbetare från att smittas av coronaviruset är 100 procents följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Följ Smittskydds covid-19-rutiner

Instruktion om skyddsutrustning.

Rutiner och instruktioner kring covid-19 

I dokumenthanteringssystemet Vida finns styrande dokument i form av rutiner och instruktioner samlade kring det nya coronaviruset covid-19. (Observera att länken endast fungerar inom Region Värmlands nätverk.)

Psykisk hälsa i kristid

På webbplatsen Uppdrag psykisk hälsa finns samlat kunskapsstöd för dig som vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa. Informationen är ett kunskapsstöd till vårdgivare och intresseorganisationer. Materialet är anpassat för olika målgrupper: barn, unga, vuxna och äldre.

Planer för krishantering

Regional plan vid allvarliga och extraordinära händelser, epidemiberedskapsplan och andra instruktioner finns på intranätet. (Observera att länken endast fungerar inom Region Värmlands nätverk.)