Så här gör vi i Region Värmland

Samlad aktuell information om nya beslut, åtgärder och frågor och svar för dig som arbetar med frågor relaterade till det nya coronaviruset.

Med anledning av utvecklingen kring coronaviruset och dess påverkan på vården har den regionala särskilda sjukvårdsledningen beslutat att regionen befinner sig i förstärkningsläge från och med lördag 14 mars 2020 till och med 30 april 2020 (förlängt). Förstärkningsläge betyder att regional särskild sjukvårdsledning löpande kan behöva vidta åtgärder för att punktförstärka viktiga funktioner, resursförstärka och eventuellt omfördela resurser.

Lokal särskild sjukvårdsledning har inrättats på sjukhusen i Arvika, Karlstad och Torsby. De arbetar på uppdrag av regional särskild sjukvårdsledning med att bland annat genomföra nödvändig omställning av vården

Kontaktvägar vid frågor om corona

Coronavirusutbrottet har lett till högt tryck på 1177, därför är det viktigt att hänvisa rätt. Här får du stöd i hur frågor från patienter och invånare ska kanaliseras.

Smittskydd Värmland

Här finns Smittskydd Värmlands samlade information för dig som är vårdgivare om coronavirussjukdomen covid-19. Till Smittskydds webbsida om coronavirus.

Följ basala hygienrutiner

En nyckel för att lyckas i arbetet med att skydda våra patienter och medarbetare från att smittas av coronaviruset är 100 procents följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Följ Smittskydds covid-19-rutiner. Det är allas ansvar!

Rutiner och instruktioner kring covid-19 

I dokumenthanteringssystemet Vida finns styrande dokument i form av rutiner och instruktioner samlade kring det nya coronaviruset covid-19. (Observera att länken endast fungerar inom Region Värmlands nätverk.)

Planer för krishantering

Regional plan vid allvarliga och extraordinära händelser, epidemiberedskapsplan och andra instruktioner frinns på intranätet. (Observera att länken endast fungerar inom Region Värmlands nätverk.)

Beslut fattade i regional särskild sjukvårdsledning

En sammanfattning av de beslut som fattats av den regionala särskilda sjukvårdsledningen finns samlade här: Beslut Covid-19 från regional särskild sjukvårdsledning (pdf).

Dessa beslut har egna sidor med mer information:

Besluten gäller tills vidare minst till och med 30 april 2020. Beslut om förändringar kan tas med kort varsel och informationen uppdateras här vid förändringar.