Lägesrapport folkhälsa

Region Värmland analyserar de indirekta konsekvenserna på folkhälsan i Värmland till följd av covid-19 med fokus på de smittbegränsande åtgärdernas effekter.

Rapporterna är omvärldsanalyser av hur samhällsförändringarna som skett till följd av covid-19 påverkar befolkningens liv och hälsa. 

Sedan april 2020 pågår ett analysarbete inom Region Värmland, med syfte att belysa vilka kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser som samhällsförändringarna till följd av covid-19 har fått eller kan komma att få på folkhälsan i Värmland. Störst fokus läggs på de socialt begränsande åtgärderna. Analyserna ska bidra till planering av åtgärder för att förebygga negativa, långsiktiga konsekvenser.

Pandemin har medfört globala effekter som världen sällan, eller aldrig, tidigare sett. Kunskapsläget är inte självklart och möjligheterna att förutse utvecklingen framåt är begränsad. Tolkning av enskilda rapporter, iakttagelser och erfarenheter ska därför ske med försiktighet.