Konsekvensanalys ur ett folkhälsoperspektiv

Region Värmland har under det senaste året analyserat de indirekta konsekvenserna på folkhälsan i Värmland till följd av covid-19, med fokus på de smittbegränsande åtgärdernas effekter.

Sedan april 2020 pågår ett analysarbete inom Region Värmland, med syfte att belysa vilka kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser som pandemin och samhällets anpassningar till den, har fått eller kan komma att få på folkhälsan i Värmland. Störst fokus har hittills lagts på de smittbegränsande åtgärdernas inverkan på människors vardag, liv och hälsa.

Under våren 2021 har bland annat en webbundersökning genomförts, för att ta reda på hur invånare i Värmland har det just nu. Den hjälper oss att på ett bättre sätt beskriva hur pandemin påverkar hälsa och livssituation och att synliggöra var behov av olika åtgärder finns. Mer information om undersökningen hittar du på regionvarmland.se/livetunderpandemin.

Analyserna ska bidra till planering av åtgärder för att förebygga negativa, långsiktiga konsekvenser. Exempelvis har kultur- och bildningsnämnden tillsatt extra resurser för att idéburen sektor ska kunna organisera sig och möta upp de behov som uppstår i pandemins kölvatten. 

Pandemin har medfört globala effekter som världen sällan, eller aldrig, tidigare sett. Kunskapsläget är inte självklart och möjligheterna att förutse utvecklingen framåt är begränsad. Tolkning av enskilda rapporter, iakttagelser och erfarenheter ska därför ske med försiktighet.