Undersökning om värmlänningarnas hälsa och sociala situation under covid-19-pandemin

I februari 2021 deltog cirka 500 värmlänningar i en webbundersökning om hur covid-19-pandemin påverkar deras hälsa och sociala situation.

Undersökningen gjordes för att vi bättre ska förstå hur värmlänningarna har det under pandemin. Det hjälper oss att på ett bättre sätt beskriva hur pandemin påverkar hälsa och livssituation och att synliggöra var behov av olika åtgärder finns. 

Undersökningens målgrupp och innehåll

Undersökningens målgrupp var personer från 18 år som bor i Värmland. Det var frivilligt att anmäla sig som deltagare i undersökningen, vilket innebär att deltagargruppen inte speglar värmlänningarna som helhet (sett till ålders- och könsfördelning, ursprung, utbildningsnivå m.m.). Resultaten är därmed inte generaliserbara, utan ska betraktas som en ögonblicksbild av vad just dessa 500 deltagare upplevde i februari 2021.

I fyra korta temaenkäter fick deltagarna svara på frågor om hälsa, den sociala situationen, deltagande i olika typer av aktiviteter samt eventuella upplevelser av ensamhet under pandemin.

Hantering av personuppgifter

Här kan du läsa om hantering av personuppgifter i samband med denna undersökning.

I samband med att vi i början av april skickar ut återkoppling (delar av resultaten) till deltagarna raderas alla e-postadresser som registrerats, med undantag för dem som lämnat samtycke att vi sparar adresserna inför liknande undersökningar i framtiden. Adresserna sparas åtskilda från insamlade data (enkätsvar). 

Användning av uppgifterna

Region Värmland genomför regelbundet olika undersökningar av hur invånarna i länet har det. Hur covid-19-pandemin och de restriktioner som införts har påverkat och fortfarande påverkar oss som bor i Värmland finns det än så länge få uppgifter om. För att kunna utveckla och anpassa de verksamheter som är till för länets invånare vill Region Värmland ha mer kunskap om pandemins påverkan på invånarna. 

Denna undersökning genomförs av enheten Hållbar utveckling. Enheten driver även interregprojektet i2i som fokuserar på ofrivillig ensamhet och social exkludering. Samtidigt pågår ett analysarbete om pandemins indirekta konsekvenser på folkhälsan, där de sociala aspekterna är centrala. Här kan du läsa mer om det.

Resultatet har gett oss en snabb lägesbild av hur invånare i Värmland har det just nu. Det kommer att användas i fortsatta analyser – både internt och i samverkan med andra aktörer i länet. Informationen kan komma att leda till utveckling av pågående projekt, initiativ, arbetssätt och verksamheter inom olika organisationer i Värmland.

Andra undersökningar

Under våren 2021 genomfördes den nationella folkhälsoundersökningen Hälsa på lika villkor (HLV). Folkhälsomyndigheten genomför den i år just för att undersöka effekter av covid-19-pandemin hos befolkningen. Region Värmland deltar med tilläggsurval. Enkäten skickades till ett slumpmässigt urval av vuxna 16–84 år i Värmland. Resultat från undersökningen Hälsa på lika villkor publiceras under hösten. 

Här kan du läsa mer om olika befolkningsundersökningar med fokus på folkhälsa