Samverkan och överenskommelser

Barn som placeras i familjehem har generellt sett sämre skolresultat än andra barn. För att dessa barn ska få bättre möjligheter har Region Värmland tagit fram en regional samverkansrutin för familjehemsplacerade barn.

Rutinen gäller samarbetet mellan socialtjänst, förskola, BVC och skola inklusive elevhälsa.

Även hälsoproblem är klart överrepresenterade hos barn som placeras i familjehem eller i hem för vård eller boende (HVB). Därför har Region Värmland tagit fram en länsöverenskommelse för hälsoundersökningar inför familjehemsplacering. Överenskommelsen rör samarbetet mellan socialtjänst, barn och ungdomsmedicinska mottagningar, folktandvården och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Under 2014 tog Region Värmland även fram förslag på överenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk.
Överenskommelsen baseras på rekommendationer enligt nationella riktlinjer för missbruksvården.

För närvarande arbetar Region Värmland med att sprida, utvärdera och utveckla rutinerna för placerade barn.

Samverkansrutiner och länsöverenskommelse finns här.