Kulturbidrag

Region Värmland ger årsanslag och fleråriga verksamhetsstöd till organisationer samt bidrag till projekt och arrangemang som bedöms ha ett regionalt mervärde och bidra till Värmlands utveckling och attraktionskraft. Inom filmområdet finns ett antal särskilda stöd.

Bidrag kan främst sökas av föreningar och organisationer av olika slag. Mer information om olika bidragstyper och kontaktuppgifter till ansvarig handläggare hittar du under flikarna nedan.

Grafiska riktlinjer vid projektstöd

När Region Värmland ger projektmedel ska det vid kommunikation om projektet/evenemanget tydligt framgå att Region Värmland är bidragsgivare enligt våra grafiska riktlinjer.

Grafisk manual med logotyp för nedladdning

Mer information

Stipendier och priser
Region Värmland delar årligen ut fyra stipendier och priser:

  • Frödingstipendiet
  • Folkrörelsestipendiet
  • Årets Värmlandsförfattare
  • Region Värmlands litteraturstipendium

Frödingstipendiet 2019

Stipendiesumman är 50 000 kronor och stipendiet ska tjäna som "stimulans och uppmuntran för i Värmlands län födda, verksamma eller till provinsen på annat sätt knutna, väl kvalificerade utövare av konstnärlig verksamhet". Stipendiet kan sökas, men vi tar också gärna emot förslag till mottagare.

Här kan du se vilka som fått Frödingstipendiet

Sista dag för ansökan och förslag är 15 augusti 2019. Tänk på att tydligt motivera ditt förslag.

Sänd in din ansökan eller ditt förslag som ett vanligt brev – det finns inga särskilda blanketter. OBS! Ange stipendiets diarienummer i brevet: KBN/190428

Adress: Region Värmland, Box 1022, 651 15 Karlstad

Folkrörelsestipendiet 2019

Stipendiesumman är 50 000 kronor och stipendiet är en belöning för betydande enskilda eller kollektiva insatser inom folkrörelser, studieförbund, politiska eller andra ideella organisationer inom Värmlands län. Stipendiet kan sökas, men vi tar också gärna emot förslag till mottagare.

Här kan du se vilka som fått Folkrörelsestipendiet

Sista dag för ansökan och förslag är 15 augusti 2019. Tänk på att tydligt motivera ditt förslag.

Sänd in din ansökan eller ditt förslag som ett vanligt brev – det finns inga särskilda blanketter. OBS! Ange stipendiets diarienummer i brevet: KBN/190429

Adress: Region Värmland, Box 1022, 651 15 Karlstad

Årets Värmlandsförfattare

Läs mer om priset Årets Värmlandsförfattare

Region Värmlands litteraturstipendium

Läs mer om Region Värmlands litteraturstipendium

Mindre kulturprojekt och arrangemang
OBS! Vi har begränsat med medel under andra halvåret 2019. Kontakta gärna en handläggare innan du skickar en ansökan.

Bidraget till mindre kulturprojekt och arrangemang avser i första hand teater- och dansproduktioner, konstprojekt, barn- och ungdomsprojekt samt kulturarrangemang. Bidraget avser främst ansökningar på maximalt 100 000 kronor.

Ansökan ska lämnas i god tid före projektstart.

Bidrag fördelas fem gånger per år. Sista ansökningsdag är 20 februari, 20 april, 20 augusti, 20 oktober och 20 december. Det sista ansökningstillfället avser endast bidrag för nästkommande år.

Från 21 december 2017 gäller nya riktlinjer för stödet. Bland annat förtydligar vi att projekt ska ha en regional inriktning, att arrangemang ska vara öppna för allmänheten och hur redovisningen ska gå till. Vi har också tydliggjort att bidragsmottagare förutsätts följa diskrimineringslagens bestämmelser.

Riktlinjer för Region Värmlands bidragsgivning till projekt och arrangemang inom kulturområdet (pdf, 53 kB)

Horisontella mål för kulturområdet (pdf)

Blanketter

Ansökan om bidrag inom kulturområdet (pdf)
Ladda ner blanketten och spara på din dator innan du fyller i den.

Redovisning av bidrag inom kulturområdet (pdf)

Rekvisition av bidrag inom kulturområdet (pdf)

Beviljade bidrag

Beslut om beviljade bidrag

Kontakt

Hanna Bäckman

Beredningssamordnare
Avdelningen för regional tillväxt
054-701 10 36
hanna.backman@regionvarmland.se

Agnetha Nilsson

Beredningshandläggare
Avdelningen för regional tillväxt
054-701 10 38
agnetha.nilsson@regionvarmland.se

Fredrik Karlsson

Beredningshandläggare
Avdelningen för regional tillväxt
054-701 10 53
fredrik.karlsson@regionvarmland.se

Ungdomspengar
Ungdomspengar är ett projektbidrag som i första hand riktas till ungdomars egna initiativ. Du kan söka från 10 000 kronor upp till 50 000 kronor. Ungdomspengarna är avsedda för projekt som genomförs av eller vänder sig till unga mellan 18-25 år. Ansökningar behandlas löpande.

Läs mer om Ungdomspengar.

Uppföljning av Ungdomspengar

Region Värmland har sedan 2013 årligen avsatt medel till Ungdomspengar. Mellan åren 2013-2017 har totalt 37 projekt genomförts, många inom spelkultur, arrangörskap och musik.

Läs mer om Ungdomspengar i Rapport Ungdomspengar 2013-2017 (pdf).

Bidrag till större kulturprojekt
EU-projekt eller andra större projekt (i allmänhet från 100 000 kr och uppåt) inom kultur, fritid/idrott och kreativa näringarna kan söka bidrag inom Region Värmlands ordinarie projektstöd. 

Läs mer om Region Värmlands projektmedel och om EU:s program och fonder.

Årsanslag och verksamhetsstöd
Region Värmland ger verksamhetsbidrag till institutioner och organisationer inom kultur- och idrottsområdet. Ungdomsorganisationer och pensionärsorganisationer får också årsanslag. Belopp och mottagare kan du läsa om i vår regionplan, bilaga 5.

Region Värmland ger även anslag till studieförbundens regionala verksamhet. 

Årsanslag

Regionstyrelsen har antagit särskilda regelverk för årsanslag. Ansökan om årsanslag 2020 ska lämnas senast 1 maj 2019.

I ansökan ska sökande organisationer ange hur de bidrar till genomförandet av Värmlands kulturplan.

Regelverk för årsanslag (pdf, 42 kB)

Ansökan om årsanslag (pdf, 538 kB)

Observera att ni ska bifoga en verksamhetsplan eller annan beskrivning av er planerade verksamhet nästa år.

Flerårigt verksamhetsstöd

Region Värmland beviljar fleråriga verksamhetsstöd till kulturverksamheter och kulturföreningar som bedöms ha regional betydelse och förutsättningar för att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet.

Ansökan om verksamhetsstöd för 2020 skulle lämnas senast 1 april 2019.

Riktlinjer för fleråriga verksamhetsstöd (pdf, 50 kB)

Ungdoms- och pensionärsorganisationer

Vi ger också stöd till ungdoms- och pensionärsorganisationer.

Regelverk för stödet till ungdomsorganisationer (pdf, 131 kB)

För information om stödet till ungdoms- och pensionärsorganisationer, kontakta Johan Karlsson på johan.karlsson@regionvarmland.se

Studieförbund

Målet med bidragsgivningen till studieförbunden är att utifrån respektive studieförbunds idémässigt förankrade mål stödja en verksamhet som syftar till att ge människor möjlighet att påverka sin livssituation, öka sin livskvalitet och skapa engagemang i samhällsutvecklingen.

Syftet med bidragsgivningen är att stimulera regional verksamhet. Regionbidraget får inte användas för att ersätta kommunala bidrag. Bidraget får inte heller användas i verksamhet med kommersiellt syfte.

Region Värmlands anslag till studieförbunden består av tre delar: – Basanslag 60% – Utbildningsanslag 35% – Förstärkningsanslag 5%

Regelverk för stödet till studieförbund (pdf, 120 kB)

Teknikstöd för filmvisning
Behöver du få tillgång till teknik för visning av film kan du söka vårt teknikstöd. Syftet med teknikstödet är att främja visningen av film i Värmland och ge dig som arbetar med filmvisning möjligheten att göra det med hjälp av bra teknik.

Filmteknik som ingår

Regelverk för teknikstöd för visning av film (pdf, 85 kB)

Ansökningsblankett – teknikstöd för filmvisning (pdf, 573 kB) 

 

Filmarbetsstipendium
Arbetsstipendium delas ut för att berika filmproduktionen i Värmland samt för att bidra till värmländska filmskapares konstnärliga utveckling. 

Regelverk – arbetsstipendium (pdf, 34 kB)

Ansökningsblankett – arbetsstipendium (pdf, 523 kB) 

Filmsamproduktionsmedel
Samproduktionsmedlen ska

  • främja filmproduktion av hög kvalitet i Värmland
  • ge värmländska filmskapare en möjlighet att utvecklas i regionen
  • bidra till ökad sysselsättning och ett ökat företagande i regionen
  • öka synligheten för Värmland, värmländska teman och värmländska filmare regionalt, nationellt och internationellt
Regelverk – samproduktionsmedel för kort- och dokumentärfilm (pdf, 42 kB)

Ansökningsblankett – samproduktionsmedel för kort- och dokumentärfilm (pdf, 522 kB)

Filmteknikstöd för barn och unga
Filmteknikstödet med inriktning på barn och unga syftar till att främja arbetet med film i skolan och på fritiden samt att bidra till möjligheten för barn och unga att vara delaktiga i kulturlivet. Stödet vänder sig till dig som arbetar med barn och unga. 

Regelverk för Filmteknikstöd – barn och unga (pdf, 34 kB)

Ansökningsblankett för Filmteknikstöd – barn och unga (pdf, 522 kB)

Kultur och hälsa
Under 2015–2018 gav Region Värmland ett särskilt stöd till projekt inom kultur, hälsa och rehabilitering med syftet att stärka kultur och hälsa-området i Värmland. Totalt anslogs 500 000 kronor varje år.

Du som beviljats stöd till projekt inom kultur och hälsa ska skicka redovisning senast 31 december 2019, om du inte kommit överens med handläggaren om något annat.

Blanketter

Rekvisition av bidrag inom kulturområdet (pdf)

Redovisning av bidrag inom kulturområdet (pdf)

Beviljade bidrag

Beslut om beviljade bidrag hittar du här.

Kontakt

Marie Persson

Kulturstrateg
+46547011049
+46702912111


Tillbaka till Kultur