Värmlands kulturplan

Vad vill Värmland med kulturen? Nu har Region Värmland i bred samverkan tagit fram ett förslag till ny kulturplan. Under hösten 2021 behandlas förslaget politiskt. Kulturplanen fastställs av regionfullmäktige 27 oktober.

Förslaget till kulturplan har remissbehandlats under 2021. Här finns alla remissvar.

Kulturplanen är ett regionalt program och styrdokument för Region Värmlands samlade arbete inom det kulturpolitiska området. Planen är också tänkt att vara en utgångspunkt för kommunernas och kulturlivets utvecklingsarbete inom kulturområdet. Dessutom ligger den till grund för Region Värmlands ansökan till Statens kulturråd om statsbidrag till regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen.

Kulturplanen har tagits fram i samverkan med kommunerna och efter samråd med de regionala kulturverksamheterna, kulturskapare, civilsamhället och andra företrädare för verksamheter och organisationer som på olika sätt berörs av kulturpolitiken.

Kulturplanen syftar till att tydliggöra Region Värmlands grundläggande syn på kultur- och konstnärspolitik och ange en viljeriktning för det fortsatta övergripande arbetet med kulturfrågor i regionen. Planen ligger till grund för – och ska inspirera till – samverkan och dialog.

Kulturplanens mål och inriktning konkretiseras i de verksamhetsplaner, årsplaner, handlingsplaner och liknande som Region Värmland, enskilda kommuner, de regionala kulturverksamheterna och andra aktörer tar fram.

Med kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det statsbidrag Region Värmland ska fördela.

Läs mer om kultursamverkansmodellen på kulturradet.se