Kompetenshöjande insatser

Inom Biblioteket som demokratisk arena finns en utforskande ansats. Tillsammans undersöker vi relationen mellan kultur och demokrati där fokus ligger på bibliotek som plats för demokratiutveckling. Därför är olika former av kompetenshöjande insatser en viktig del av satsningen.

Uppdragsutbildningen Kultur och demokrati – förutsättningar och utmaningar

Syftet med denna utbildning är att erbjuda bibliotekspersonalen kompetensutveckling för att stärka kopplingen mellan bibliotekets demokrati- och kulturuppdrag.

Kursen introducerar kulturvetenskapliga perspektiv på kultur och demokrati. Det ingår att diskutera och problematisera demokratins förutsättningar och utmaningar utifrån fem valda teman: offentlighet, folkbildning, delaktighet, ojämlikhet och kris. Fokus ligger också på den demokratiska infrastrukturen där kulturinstitutioner alltid spelat en viktig roll.

Kursen, som löper under hösten 2021 omfattar 7.5 hp, ges av Göteborgs universitet på uppdrag av Region Värmland. Den vänder sig till bibliotekspersonal och andra nyckelpersoner i kommunerna som är drivande i utvecklingsfrågor som rör kultur och demokrati. Läs mer i kulturavdelningens nyhetsflöde. 

Föreläsningsserie – Kultur och demokrati

Parallellt med uppdragsutbildningen löper denna fristående föreläsningsserie. Syftet är att skapa en gemensam kunskapsgrund i frågor som rör kultur och demokrati samt att skapa värdefulla samtalsforum. Föreläsningarna följer samma teman som uppdragsutbildningen. De riktar sig till bibliotekspersonal i Värmland men är också öppna för bibliotek utanför länet samt andra intresserade. Vid varje tillfälle träffar vi en inbjuden gästföreläsare. Under hösten deltar bland andra Jonna Bornemark, om kulturens omätbara värde, Jeff Werner, om postdemokratisk kultur, och Johanna Rivano Eckerdal, om bibliotekets demokratiska uppdrag. Datum och anmälan till träffarna publiceras löpande på denna sida.

1 september

Uppstart med bland andra Jonna Bornemark och Johanna Rivano Eckerdal 

17 september

Postdemokratisk kultur. Jeff Werner. 

8 oktober

Social tillit och demokrati. Susanne Wallman Lundåsen 

26 oktober

Klassamhällets tystade röster och perifera platser. Mikael Vallström

16 november

Folkbildning, demokrati och bibliotek. Nazem Tahvilzadeh.