Vårt uppdrag

Kvalitet

Vi stödjer folkbiblioteken i arbetet med att stärka kvaliteten i sina verksamheter, så att de blir angelägna för fler människor. För kvalitetssäkring finns den regionala biblioteksplanens utvecklingstrappa.

Det här gör vi för att stimulera kvalitetsarbetet.

Schyst bibliotek

Schyst bibliotek är ett metodmaterial för jämlik kommunikation på bibliotek. Materialet bygger på handboken Schyst! som producerades av Region Värmland 2014 men har verksamhetsanpassats för att vara än mer relevant i bibliotekssammanhang. Schyst bibliotek togs fram 2018 genom ett projekt där vi arbetade i workshops med två värmländska folkbibliotek. Schyst bibliotek finns att beställa tillsammans med övriga Schyst-material på schyst.se

Verksamhetsutveckling

Utifrån vår regionala biblioteksplan stödjer vi utvecklingsarbetet för folkbiblioteken i Värmland främst inom tre prioriterade utvecklingsområden.

 • Likvärdighet
 • Läsfrämjande
 • Biblioteket i samhället

Våra regionala satsningar är ett komplement och stöd till det som sker på lokal nivå. 

Det här gör vi för att stimulera verksamhetsutveckling

 • 8-månaderssamverkan 
  Tillsammans med Bibliotek Värmland, sjukhusbiblioteken och barnhälsovården i Värmland har vi ett etablerat samarbete för att stimulera små barns språkutveckling . Samarbetet går under namnet 8-månaderssamverkan. Målgruppen är de yngsta barnen och deras vårdnadshavare. 
 • Förundran - Bokstart i Värmland
  Förundran är en naturlig vidareutveckling av 8-månaderssamverkan. Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små (0-3 år) barns närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Projektet är treårigt och har fått ekonomiskt stöd av av Kulturrådet. Satsningen ska dock ses som långsiktig, då vi tar fram nya rutiner till ordinarie verksamhet. 
 • Biblioteket som demokratisk arena 

 

Samarbete

För att uppnå god verksamhetsutveckling behöver vi samverka med andra; både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Vi samverkar även med aktörer utanför bibliotekssfären.

Det här gör vi för att stimulera samarbete:

 • Gemensamma transporter
  Biblioteken i länet har ett långtgående samarbete. Resultatet har lett till att värmlänningarna har fått ett bibliotek utan kommungränser. Vi stöttar Bibliotek Värmland genom att subventionera bibliotekens transporter av böcker mellan de 16 biblioteken. Syftet är att fortsatt öka användarnas tillgång till bibliotekens medieresurser. 
 • Driva nätverk
  Vi har initierat och driver två regionala nätverk, barnbibliotekarienätverket och nätverket för interkultur. Syftet med nätverken är att erbjuda forum för idé- och erfarenhetsutbyte samt fortbildning och vidareutveckling av befintliga metoder.