Biblioteken som demokratisk arena och Barns visuella rättigheter är två nya utvecklingsområden

Projekten Biblioteken som demokratisk arena och Barns visuella rättigheter har båda sin hemvist inom avdelningen för kulturutveckling och har fått utvecklingsbidrag från Kulturrådet.

Projekten är sin i linda och beskrivs nedan utifrån de ansökningar som gjordes till Kulturrådet.

Kjerstin Persdotter, avdelningen för kulturutveckling, ska driva Barns visuella rättigheter.

 

Syftet är att barn ska få kännedom om sina rättigheter. Idén är att yngre barn ska få skapa och berätta med rörliga bilder. Vi ska närma oss Barnkonventionen genom praktiska kameraövningar och det ska utmynna i en filmberättelse.

Projektet riktar sig till barn mellan 4–6 år och förskolans lärare.

Enligt projektansökan ska arbetet ske i samverkan med filmpedagog och förskolelärare i syfte att inkludera den rörliga bilden i skolans skapande processer. Ett kreativt lärande med digitala verktyg då barnen får utforska sig själva och världen. Grums kommun är delaktiga i projektet. Fler intresserade kommuner är välkomna att höra av sig. 

Kontakta Kjerstin Persdotter

Frida Närman, avdelningen för kulturutveckling, ska driva Biblioteken som demokratisk arena.

 

Syftet är att synliggöra kulturens funktion i biblioteksuppdraget, dess roll för demokrati och bildning samt att öka delaktigheten i lokalsamhället.

Projektet riktar sig till bibliotekspersonal i Värmland.

Genom att ta fasta på kultur som demokratibärare och bibliotek som kulturarenor är ambitionen att stärka biblioteken och kopplingen mellan kultur, bildning och demokrati. Projektet tar sin utgångspunkt i två spår:

  1. Öka bibliotekens roll som kulturaktör genom stärkt arrangörskap, utbildade kulturambassadörer och bibliotek som lokala kulturnoder.
  2. Testa och utveckla bibliotekens metoder att öka människors delaktighet i den lokala demokratin, med särskilt fokus på valet 2022.

Förutom att samarbeta med biblioteken kommer samverkan att sökas med regionala och lokala aktörer för kultur och folkbildning samt nationella aktörer med fokus på demokrati och hållbar utveckling. Hör gärna av dig med inspel, frågor och idéer. 

Kontakta Frida Närman