Öppna Jämförelser av Hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2013

 Hälsotillstånd, dödlighet med mera

LiV    Riket 
1 Återstående medellivslängd, kvinnor  83    83,4
1 Återstående medellivslängd, män  78,7    79,5
2 Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet  38,2    40,1
3 Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet  46,5    39,6
4 Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom  55,1    51,7
5 Självmord i befolkningen  18    15,2
6 Responstid för ambulans  16,1    14,8
7 Undvikbar slutenvård 1206,2   1155,7
8 Vårdrelaterade infektioner  5,7    9,0
9 MPR – vaccination av barn  98,4    97,4
10 Gynekologiskt cellprov  87,0    79,7
11 Patienter med trycksår i slutenvården  16,6    15,2
12 Smärtskattning i livets slutskede  13,3    26,7
13 Vidbehovsordination av opioider i livets slutskede  89,2    91,4
14 Samtal om vårdens inriktning i livets slutskede  38,8    44,0
       
       

Läkemedelsbehandling

 LiV    Riket
15 Tio eller fler läkemedel bland äldre  10,4    10,6
16 Läkemedelsinteraktion bland äldre  2,5    2,1
17 Äldre med läkemedel som bör undvikas  9,3    10,0
18 Förekomst av antibiotikabehandling  325,3    362,8
19 Penicillin V vid behandling av barn med luftvägsantibiotika  81,4    70,7
20 Kinoloner vid behandling med urinvägsantibiotika  12,9    14,0
21 Kombinationspreparat vid astma  54,7    51,5
22 Uttagsföljsamhet vid blodtryckssänkande behandling  76,6    74,9
23 God viruskontroll vid HIV  93,2    93,5
24 Fråga om andra läkemedel - primärvård  59    60
       
       

Förtroende och patienterfarenheter

 LiV    Riket
25 Tillgång till sjukvård  77    80
26 Förtroende för vårdcentraler  66   66 
27 Förtroende för sjukhus  73    73
28 Bemötande vid besök på akutmottagning  87,7    88,3
29 Information vid besök på akutmottagning  78,4    76,4
30 Delaktighet vid besök på akutmottagning  73,3    73,3
       
       

 Tillgänglighet

 LiV    Riket
31 Läkarbesök inom sju dagar i primärvården  96,8    93,5
32 Vårdcentralers tillgänglighet per telefon  87,0    90,7
33 Besök inom 90 dagar i specialiserad vård  91,1    90,7
34 Operation inom 90 dagar i specialiserad vård  87,4    88,8
       
       

Kostnader

LiV     Riket
35 Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad  21105,0    21736,7
36 Kostnader per konsumerad DRG-poäng  45177,6    45501,2
38 Kostnad per vårdkontakt i primärvård  1635,1    1464,1
       
       

Graviditet, förlossning med mera

LiV     Riket
39 Tobaksvanor under graviditet 6,6     5,4
40 Screening för riskbruk av alkohol under graviditet  86,1    84,3
41 Dödfödda barn  3,2    2,9
42 Neonatal dödlighet  1,1    1,6
43 Vårdrelaterade infektioner hos nyfödda  1,7    5,0
44 Låg Apgar-poäng hos nyfödda  1,0    1,2
45 Bristningar vid förlossning  5,0    6,2
46 Kejsarsnitt bland förstföderskor  10,2    9,9
       
       

Kvinnosjukvård

 LiV    Riket
48 Oönskade händelser efter borttagande av livmoder  2,6    2,4
49 Patientrapporterade komplikationer efter borttagande av livmoder  71,7    72,7
50 Patienttillfredsställelse efter borttagande av livmoder  us   90,7 
51 Patientrapporterade komplikationer efter framfallsoperation 87,2     79,8
52 Patientrapporterad förekomst av framfallssymtom efter operation  75,1    76,6
53 Patientrapporterade komplikationer efter inkontinensoperation  78,1    82,7
54 Patientrapporterad kontinens efter operation  64,2    67,1
55 Dagkirurgiska operationer vid livmoderframfall  59,7    44,1
       
       

Rörelseorganens sjukdomar

 LiV    Riket
57 Implantatöverlevnad vid total knäprotesoperation  96,6    96,1
58 Implantatöverlevnad vid total höftprotesoperation  94,9    94,6
59 Omoperationer efter höftprotesoperation  3,2   1,9 
60 Oönskade händelser efter knä- och total höftprotesoperation  3,9    3,1
61 Patientrapporterat resultat av total höftprotesoperation  93,2    100,0
62 Patienttillfredsställelse efter total höftprotesoperation  82,8    88,2
63 Väntetid inför höftfrakturoperation  25,3    21,4
64 Protesoperation vid höftfraktur  68,1    62,0
65 Implantatöverlevnad vid halvprotesoperation  97,0    96,2
66 Åter till ursprungligt boende efter höftfraktur  62,0    66,0
67 Läkemedel mot benskörhet efter fraktur  14,4    14,1
68 Patientrapporterad förbättring efter operation för spinal stenos  60,0    52,3
69 Patientrapporterad förbättring efter operation för diskbråck  77,8    74,8
70 Artroskopi i knäleden vid artros eller meniskskada  129,7    229,3
71 Utbytesoperation efter korsbandsoperation  2,6    2,1
72 Biologiska läkemedel vid reumatoid artrit  189,6    192,5
73 Effekt vid behandlingsstart med biologiskt läkemedel  65,1    54,5
74 Patientrapporterad hälsa vid behandling med biologiskt läkemedel    34,6    37,2
       
       

Diabetesvård

 LiV    Riket
77 Måluppfyllelse för blodsockervärde vid diabetes - primärvård  50,3    49,6
78 Måluppfyllelse för blodsockervärde vid typ 1 diabetes  6,6    14,5
79 Måluppfyllelse för blodtryck vid diabetes - primärvård  24,9    23,8
80 Måluppfyllelse för blodtryck vid typ 1 diabetes  51,1    47,1
81 Måluppfyllelse för LDL-kolesterol - primärvård  45,1    48,0
82 Måluppfyllelse för blodsockervärde - barn  33,2    35,9
83 Amputation av patienter med diabetes  275,4    253,3
       
       

Hjärtsjukvård

 LiV    Riket
84 Överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus  13,9    10,7
85 Dödlighet efter hjärtinfarkt  28,1   27,7 
86 Dödlighet efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt  12,8    12,8
87 Ny infarkt eller död i ischemisk hjärtsjukdom  11,9    12,7
88 Reperfusionsbehandling vid ST-höjningsinfarkt  89,9    85,5
89 Tid till reperfusionsbehandling vid ST-höjningsinfarkt  79,9    73,4
90 Kranskärlsröntgen vid icke ST-höjningsinfarkt och riskfaktorer  91,2    89,5
91 Blodproppshämmare vid icke ST-höjningsinfarkt  98,2    95,8
92 Blodfettsänkande behandling efter hjärtinfarkt  85,8    84,3
93 Dödlighet efter PCI vid instabil kranskärlssjukdom  4,3    4,4
94 Återförträngning av hjärtats kärl efter PCI  1,7    4,3
95 Död eller återinskrivning efter vård för hjärtsvikt  24,9   19,5 
96 Läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt  69,0    69,4
97 Komplikationer efter pacemakerinsättning  6,3    4,7
       
       

Strokesjukvård och neurologisk sjukvård

 LiV    Riket
99 Dödlighet efter förstagångsstroke  21,6    21,5
100 Dödlighet efter sjukhusvårdad förstagångsstroke  14,4    14,1
101 Vård vid strokeenhet  82,2    89,8
102 Trombolysbehandling vid stroke  10,2    11,9
103 Test av sväljförmåga vid akut stroke  86,0   94,0 
104 Blodförtunnande behandling vid stroke och förmaksflimmer  65,3    71,5
105 Blodfettsänkande behandling efter stroke  72,5    72,0
106 Återinsjuknande efter stroke  7,9    9,0
107 Funktionsförmåga efter stroke  82,1    81,2
108 Nöjdhet med sjukhusvård vid stroke  96,8    95,4
109 Tillgodosedda behov av rehabilitering efter stroke  53,8    58,7
110 Bromsmedicin vid skovvis förlöpande MS  64,0    60,3
111 Bromsmedicin vid sekundärprogressiv MS  2,8    7,4
       
       

Cancervård

 LiV    Riket
112 Överlevnad vid tjocktarmscancer  64,4    64,5
113 Omoperation vid tjocktarmscancer  10,2    8,7
114 Dödlighet vid operation för tjocktarmscancer  7,6    5,3
115 Överlevnad vid ändtarmscancer  66,5    63,4
116 Omoperation vid ändtarmscancer  13,6    10,4
117 Dödlighet vid operation för ändtarmscancer  2,3    2,8
118 Överlevnad vid bröstcancer  90,6    89,7
119 Omoperation vid bröstcancer på grund av tumördata  17,8    15,0
120 Omoperation vid bröstcancer på grund av komplikation  2,0    1,7
121 Tid till operation vid bröstcancer  18,0    18,0
122 Överlevnad vid lungcancer  39,6   43,7 
123 Multidisciplinär konferens vid lungcancer  86,3    64,6
124 Tid till behandlingsbeslut vid lungcancer  27,5    29,0
125 Tid till besök vid prostatacancer  52,5    35,0
126 Kurativ behandling vid prostatacancer   67,8    58,1
127 Tid till behandlingsbeslut vid huvud- och halscancer 67,5     56,0
       
       

Psykiatrisk vård

 LiV    Riket
128 Regelbunden behandling med sömnläkemedel eller lugnande medel  3776,6    3252,5
129 Tre eller fler psykofarmaka bland äldre  3,8    4,0
130 Användning av lämliga sömnmedel till äldre  61,3    56,1
131 Undvikbar somatisk slutenvård för personer med psykiatrisk diagnos  2635,7    2211,3
132 Återinskrivning efter 28 dagar efter vård för schizofreni  13,3    17,1
133 Återinskrivning efter sex månader efter vård för schizofreni  35,8    37,6
134 Följsamhet till litiumbehandling vid bipolär sjukdom  84,2    82,7
135 Besök inom 30 dagar – barn- och ungdomspsykiatri  29,9    73,6
136 Besök inom 90 dagar - vuxenpsykiatri  90,6   94,6 
137 Återfall i brottslig gärning vid rättspsykiatrisk vård  9,1    10,9
138 Fetma bland patienter vid rättspsykiatrisk vård  26,3    42,7
139 ECT-behandling vid svår depression  29,0    36,0
140 Depressionsskattning vid ECT-behandling  2,2    38,8
       
       

Kirurgisk behandling

 LiV    Riket
141 Omoperation vid ljumskbråck  97,0    97,7
142 Dagkirurgiska operationer vid ljumskbråck  78,7    77,8
143 Dödlighet efter vård för blödande magsår 20,5     25,1
144 Uppföljning av patienter efter obesitaskirurgi  84,5    89,0
145 Minskning av övervikt efter obesitaskirurgi  83,0   80,3 
147 Miniinvasivt borttagande av gallblåsa  90,9    88,2
148 Kirurgiska komplikationer efter borttagande av gallblåsa  5,1    5,2
149 Antibiotika vid borttagande av gallblåsa  19,6    15,0
151 Tid till operation vid förträngning av halspulsåder  85,7    79,9
152 Död eller amputation efter operation av kärlförträngning i ben  12,9    6,8
153 Död efter planerad operation för aortaanerysm  1,9    2,6
155 Patientrapporterat resultat av septumplastik  us    72,0
156 Patientrapporterad symtomfrihet efter tonsillektomi  97,4    96,6
       
       

Intensivvård

 LiV    Riket
157 Riskjusterad dödlighet efter vård på IVA  0,6    0,6
158 Utskrivning nattetid från IVA 8,3     5,4
159 Oplanerad återinskrivning till IVA  2,0    2,5
       
       

Ögonsjukvård

 LiV    Riket
160 Synfel vid tidpunkt för kataraktoperation  23,5    18,1
161 Självskattad nytta av kataraktoperation  us    92,3
162 Förbättring efter behandling vid makuladegeneration  46,2    43,4