Strategier

En strategi skapas för att ange vilken inriktning som ska tas för att uppfylla krav i policys, vårdgivardirektiv, nationella riktlinjer och satsningar eller prioriterade områden i landstingsplanen. En strategi fastställs av landstingsstyrelsen eller en nämnd och omfattar hela landstinget

Patientsäkerhetsstrategi

För att förebygga vårdskador har Region Värmland en patientsäkerhetsstrategi. Den utgår från patientsäkerhetslagen och bygger på fyra fokusområden; ledning och styrning, systematiska utredningar och uppföljningar, kompetensutveckling och patientinvolvering. 

Patientsäkerhetsstrategi 
Patientsäkerhetsberättelser

E-hälsa

En av förutsättningarna för utvecklingsplanens genomförande är att Region Värmland tar stora steg framåt inom e-hälsoområdet, både för att möta patienternas förväntningar och för att kunna förbättra och effektivisera hälso- och sjukvården.

E-hälsostrategi

Folkhälsostrategi

Syftet med folkhälsostrategin är att tydliggöra folkhälsoinsatser, förbättra ledning och styrning av folkhälsouppdraget och att möjliggöra uppföljning av indikatorer inom området. Tre områden är prioriterade: barn och ungas hälsa, levnadsvanor bland vuxna och psykisk hälsa bland vuxna.

Folkhälsostrategi 
Läs mer om landstingets folkhälsoarbete 

Länsstrategi för att främja goda matvanor och ökad fysisk aktivitet bland barn och unga i Värmland

Länsstrategin vill betona vikten av att arbeta hälsofrämjande med en stark förebyggande inriktning. Strategin utgår därför från att övervikt går att förebygga och att det är möjligt att främja goda matvanor och öka andelen fysiskt aktiva barn och ungdomar i länet.

Länsstrategi för att främja goda matvanor och ökad fysisk aktivitet bland barn och unga i Värmland

Läkemedelsstrategi

Läkemedelsstrategin ska utgöra ett underlag för Region Värmlands prioriterade insatser och förbättringsområden inom läkemedelsområdet. Region Värmland ska säkerställa att vi har en miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning och en läkemedelsbehandling som är kostnadseffektiv, både för patienten och för samhället. 

Läkemedelsstrategi 
Läs mer om Region Värmlands läkemedelsarbete 

Strategi för forskning inom hälso- och sjukvård 2018–2024 för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Landsting och regioner bedriver en kunskapsintensiv verksamhet och behöver därmed medverka i kunskapsutveckling och framtagande av evidens som en del av kärnuppdraget. Forskning och utveckling förbättrar möjligheterna att ge god hälso- och sjukvård.

Strategi för forskning inom hälso- och sjukvård 2018–2024 för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Personalstrategi

Personalstrategin anger Region Värmlands övergripande målsättning inom personalområdet. Den anger inriktningen för arbetet så att kompetensförsörjning i balans säkerställs.

Personalstrategi 
Medarbetarstatistik

Miljöstrategi

Region Värmlands miljöstrategi pekar ut tre insatsområden: minskat klimatavtryck, hållbar resursanvändning och hälsosamma miljöer. 

Miljöstrategi 
Läs mer om Region Värmlands mijöarbete 

Strategi för digital utveckling

Strategin pekar ut långsiktiga mål och inriktningar inom digitaliseringsområdet. Digitalisering är ett viktigt verktyg för att nå framgång i Region Värmlands arbete för att uppnå redan befintliga mål och att utveckla verksamheten. Invånarnas förväntningar och behov, nya tekniska möjligheter och behov av effektivisering är viktiga drivkrafter i detta arbete.

Strategi för digital utveckling