Respektfulla möten

Under hösten/vintern pågår ett utforskande projekt där målet "respektfulla möten" dissekeras och belyses från olika perspektiv. Det sker med stöd från Vinnova. Härnäst anordnas en utställning i Regionens hus. Välkommen den 23 januari 2019!

Ett av landstingets kvalitetsmål är "respektfulla möten"

Målet har bäring på värdegrunden som uttrycker att alla människor har lika värde och ska mötas med respekt. Det handlar bland annat om att vården ska grundas i en helhetssyn på människan och att patientens integritet, självbestämmande och delaktighet ska stärkas. Alla patienter, närstående och medarbetare ska kunna förvänta sig ett bra bemötande som bygger på förtroende och tillit - det står i landstingsplanen för 2018

Landstinget har fått projektbidrag från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova

Under hösten 2018 genomförs ett så kallat instegsprojekt (förstudie). I ett sådant projekt ska en normkritisk analys av en organisation, process eller tjänst genomföras för att identifiera utmaningar och innovationspotential kopplat till jämställdhet och/eller jämlikhet. Mer om Vinnovas utgångspunkter och utlysning finns att läsa här.

Så genomförs projektet i Värmland

Landstingets ansökan formulerades med utgångspunkt i ovan beskrivna kvalitetsmål.

Syftet med projektet är att undersöka vad ett respektfullt möte i vården innebär och hur det skapas utifrån ett normkritiskt perspektiv som utgår ifrån patientens upplevelse. Detta genom att tillsammans med patienter och medarbetare undersöka begrepp, förutsättningar och antaganden som påverkar mötet. Genom analysen vill vi hitta nya sätt för hur dels kunskap om men också förmåga till respektfulla och normmedvetna möten kan skapas för en mer jämlik hälso- och sjukvård.

En interaktiv utställning genomfördes i slutet av november

I projektet vill vi ställa frågor om vad som i ett vårdmöte kan uppfattas som opersonligt/alltför personligt, inkluderande/exkluderande, och om makt och handlingsutrymme för olika grupper. Vi har därför iscensatt två ytterligheter (extremer) av ett vårdmöte/vårdförlopp med hjälp av foto och 360-film, för att väcka tankar och känslor och fånga upp reflektioner och synpunkter.

Den 22-28 november anordnades en utställning på Centralsjukhuset i Karlstad. Projektgruppen fanns på plats för att informera om projektet, lotsa besökare genom utställningen samt ställa frågor samt mana till reflektion. Med innovativa metoder fick besökarna ta del av olika upplevelser, som förhoppningsvis drar igång associationsbanorna. Under vecka 48 ansvarade projektgruppen även för Instagramkontot.

Återkopplingsutställning i Regionens hus

Välkommen till Regionens hus (f.d. landstingshuset) den 23 januari för att ta del av återkopplingsutställningen! Mer information om detta kommer.