Mänskliga rättigheter

Händer som håller i småbitar som bildar ett hjärta.

För alla i Värmland

För alla i Värmland – det är vår värdegrund. Respekten för allas lika och okränkbara värde är fundamental, därför uppträder vi alltid respektfullt och professionellt.

Jämställdhet

Vi arbetar målinriktat för ökad jämställdhet. Det gör vi för din, vår egen och hela Värmlands skull. Här kan du läsa mer om hur olika delar av organisationen verkar för ett jämställt Värmland.

 

Jämlikhet

Region Värmland arbetar för jämlikhet ur ett rättighets-, arbetsmiljö- och kvalitetsperspektiv. Verksamheterna ska vara tillgängliga och inkluderande oavsett vem du är.

Våld i nära relationer

För att kunna erbjuda god vård behöver hälso- och sjukvården ställa frågor om våld och berätta om våldets konsekvenser för hälsan.

Barnets rättigheter

Ett aktivt arbete, i samverkan med andra länsaktörer, pågår för att säkerställa att barnets rättigheter blir tillgodosedda.

Funktionsrätt

Varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar.

Samordnad transvård

Region Värmland har en stödfunktion för patienter, deras närstående och för personal som har frågor om könsidentitet.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR

Region Värmland arbetar med att skapa jämlika villkor för alla att själva få bestämma över sin kropp, sexualitet och sin reproduktion.

Utvecklingsgrupp för jämställdhet och jämlikhet

Ökad jämställdhet och jämlikhet är nyckelfaktorer för att nå uppsatta mål. En utvecklingsgrupp samordnar organisationens arbete inom området.