Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för fördröjd vård och behandling.

En multisjuk patient vårdades på sjukhus på grund av nedsatt allmäntillstånd med bland annat vätska i lungorna. Under en natt försämrades patientens tillstånd påtagligt varpå flera åtgärder vidtogs. På morgonen var patienten okontaktbar och flyttades över till intensivvårdsavdelning där det upptäcktes att ena lungan var kollapsad sedan tidigare. Patienten avled några dagar senare.

Anmälans diarienummer: HSN/ 198185