Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för fördröjd diagnos och behandling.

En patient med förhöjt PSA-värde planerades för en magnetkameraundersökning inom två veckor, vilket omprioriterades till 4-8 veckor. Delvis på grund av pandemin sköts undersökningen ett halvår framåt. Den visade misstanke om prostatacancer, vilken senare bekräftades.

Anmälans diarienummer: HSN/210160