Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

I samband med hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde på onsdagen presenterades bland annat den genomlysning som gjorts av den vuxenpsykiatriska vården inklusive den rättspsykiatriska vården samt en återrapport om det förbättringsarbete som väntar.

Information om genomlysning av delar av psykiatrin

Under hösten 2018 genomförde utredaren Anders Berntsson en genomlysning av vuxenpsykiatriska vården inklusive den rättspsykiatriska vården inom Region Värmland. Tidigare i veckan presenterades resultatet av genomlysningen för berörda verksamhetschefer. På onsdagen fördes dialog om resultatet i hälso- och sjukvårdsnämnden. Genomlysningen har identifierat ett flertal förbättringsområden och nu inleds arbetet med åtgärder.

– Det här är ett prioriterat område som vi kommer att ha stort fokus på framöver, säger nämndens ordförande Marianne Utterdahl.

Produktionsuppföljning av operationsverksamheten

Vid ett sammanträde i före detta landstingsstyrelsen den 18 september 2018 beslutades att en produktionsuppföljning av operationsverksamheten skulle redovisas under våren 2019. Denna genomfördes på onsdagens nämndsammanträde.

Utvecklingen i Värmland visar bland annat att det totala antalet operationer minskat med cirka 9 procent mellan 2010 och 2018. Den största minskningen har skett inom kvinnosjukvården medan ögonsjukvården gått i motsatt riktning och haft en markant ökning av antalet operation. Förändringarna kan förklaras med nya medicinska riktlinjer, rekommendationer och metoder.

Utöver detta presenterades åtgärder som görs inom verksamheterna vad gäller bland annat tillgängligheten. Ett exempel är att man för att öka tillgängligheten till operation i större utsträckning arbetat med systematisk produktions- och kapacitetsplanering inom område slutenvård. Under hösten 2018 utfördes ett omfattande arbete i området där medarbetare från hälso- och sjukvårdens ledningsstöd besökte samtliga aktuella verksamhetsområden för att säkerställa produktionsplanering inför 2019. Detta resulterade i en planering med ökad kapacitet på operation tack vare förslag på förändrade arbetssätt. Effekter av detta väntas under det första kvartalet 2019

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna redovisningen.