Kollektivtrafiknämnden i korthet

Region Värmland ska fortsätta utreda vilka tågstationer som ska trafikeras.
Stoppstrukturen ska fortsätta utredas med fokus på geografisk tillgänglighet för värmlänningarna.
Det yrkandet från Värmlandssamverkan beslutade kollektivtrafiknämnden vid sitt sammanträde.

Utredningen ska innefatta den geografiska tillgängligheten till kollektivtrafiken för Värmlands invånare i de berörda stråken.
Ett tilläggsyrkande från (S) att de stationer som tidigare upphört att trafikeras innan en eventuell återöppning ska kostnadsberäknas för tillgänglighetsanpassning, bifölls av nämnden.
Nämnden sade ja till Tågplanen för 2020 i den form som förvaltningen presenterat. Detta innebär att trafiken kommer att köras i samma omfattning som under 2019.

Kontaktinformation 

Jesper Johansson
Ordförande kollektivtrafiknämnden (MP)
Telefon: 072-254 55 71
E-post: jesper.johansson@regionvarmland.se