Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Vid den nybildade kultur- och bildningsnämndens sammanträde i dag hade politikerna och tjänstemännen dialog bland annat om folkhälsouppdraget, samverkansmodellen och nämndplanen. Nämnden fattade beslut om en delegationsförteckning.

Diskussion om nämndplan

Regionstyrelsen är den instans i Region Värmland som styr förvaltningen. En nämndplan är en överenskommelse mellan nämnden och regionstyrelsen om det som förvaltningen ska utföra under året. Kultur- och bildningsnämnden blev under mötet informerad om ett förslag till nämndplan. De politiska grupperna kom sedan med inspel om hur förslaget bör kompletteras för att återge deras ambitioner för året.

Beslut om delegationsförteckning

Vid sitt möte 6 februari antog kultur- och bildningsnämnden en delegationsförteckning. Den reglerar vem som får fatta beslut i olika typer av ärenden. Till exempel får regiondirektören ge ombud rätt att föra regionens talan inför domstolar och myndigheter i ärenden inom nämndens område.