Regionala utvecklingsnämnden i korthet

Vid den regionala utvecklingsnämndens sammanträde i dag beslutades bland annat om medfinansiering av Värmlandsbanan i Karlstad.

Medfinansiering av Värmlandsbanan

Den regionala utvecklingsnämnden beslutade på sitt möte 6 februari att godkänna ett medfinansieringsavtal för den del av Värmlandsbanan som rör åtgärder kring Karlstad C. För Region Värmlands del handlar det om att satsa 40 miljoner kronor av de statliga medlen i länstrafikplanen på den så kallade Vikenpassagen mellan centrum och stadsdelen Viken. Länstrafikplanen fastställdes i regionfullmäktige i december 2018. Övriga kostnader för detta projekt, uppskattningsvis 119,5 miljoner kronor, finansieras av de andra två parterna i avtalet, Karlstads kommun och Trafikverket.

Beslut om delegeringsförteckning

Vid sitt möte 6 februari antog den regionala utvecklingsnämnden en delegeringsförteckning. Den reglerar vem som får fatta beslut i olika typer av ärenden. Till exempel får regiondirektören ge ombud rätt att föra regionens talan inför domstolar och myndigheter i ärenden inom nämndens område.

Val av ledamöter till styrgrupp

Den regionala utvecklingsnämnden beslutade på sitt möte 6 februari att utse ordförande Stina Höök (M) och 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S) till ledamöter i styrgruppen för Akademin för smart specialisering.