Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Vid onsdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden ställde sig nämnden bakom förslaget om en ny tandklinik i Inre hamn i Karlstad. Därtill föredrogs månadsrapporten för mars, som visar att nettokostnadsutvecklingen fortsätter att sjunka.

Utökning ny tandklinik i Inre hamn

Folktandvården behöver utöka sitt utbud för att kunna motsvara det behov av tandvård och tillgänglighet som finns i länet.
Då det inte är möjligt att expandera verksamheten i befintliga lokaler beslutade nämnden att ställa sig bakom förslaget om en utökning med en ny klinik. Den nya kliniken föreslås ligga i Inre hamn i Karlstad.
Karlstad är den ort där rekryteringen av nya tandläkare går lättast. Det ger möjlighet att skapa kombinationstjänster där medarbetare arbetar några dagar i veckan i Karlstad och några inom andra kommuner.
Nämnden ställer sig bakom förslaget och skickar det vidare till regionstyrelsen för budgetprocess inför år 2020.

Återrapport översyn av slutenvårdens behov av vårdplatser och dess användning inom psykiatrin

2017 initierade Värmlandssamverkan ett initiativ om att utreda möjligheten att införa självinläggning för vissa patienter med psykiatrisk sjukdom. Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade sedan att ge landstingsdirektören uppdraget att genomföra och återrapportera projektet samt att se över slutenvårdspsykiatrins behov av vårdplatser och dess användning.
Översynen av slutenvårdspsykiatrin har även inkluderat vårdplatsstruktur, och den konstaterar också att självinläggning varit ett lyckat projekt, som det nu finns planer på att utvidga.
Nämnden beslutade vidare att ny återrapportering om fortsatt utveckling av vårdplatsstrukturen inklusive självinläggning ska ske till nämnden före årsskiftet.

Månadsrapport

På onsdagens sammanträde presenterades månadsrapporten för mars. Den visar att andelen förstabesök inom 90 dagar till specialistvård har förbättrats jämfört med genomsnittet för 2018 och att andelen besvarade telefonsamtal till vårdcentral har ökat jämfört med 2018.
För tredje månaden i rad minskar nettokostnadsutvecklingen och ligger nu på 5,5 procent. Trots detta överstiger nettokostnadsutvecklingen den budgeterade nivån och nämnden skickar vidare till regionstyrelsen att vidta åtgärder.
Åtgärderna ska vara i linje med utvecklingsplanen för framtidens hälso- och sjukvård utifrån värmlänningarnas behov.
Beträffande kostnaden för inhyrd personal ligger den på en klart lägre nivå efter årets tre första månader jämfört med 2017 och 2018.