Kollektivtrafiknämnden i korthet

Kollektivtrafiknämnden beslutade i samband med fredagens sammanträde att två tåghållplatser som tidigare stängts ska öppnas på prov med start i december 2019: Oleby och Rottneros.

– Det är mycket positivt att vi nu kan få till denna lösning med att på prov återinföra tågstopp i Oleby och Rottneros redan i december, trots att tågtrafikplaneringen redan är långt gången. Förhoppningen är att vi ska kunna öppna fler stationer kommande år, säger Jesper Johansson (MP), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Värmland sedan årsskiftet.

Beslutet att sluta trafikera de båda hållplatserna togs i Värmlandstrafiks styrelse våren 2016 och trädde i kraft i december samma år. Rottneros har trafikerats sommartid under en provperiod på tre år.

En dialog har förts med Trafikverket om möjligheten att på prov återöppna hållplatserna och vilka konsekvenser det skulle få för trafiken på Fryksdalsbanan. Beskeden har varit positiva och därför kommer stationerna att öppnas på prov.

Värmlandssamverkan, bestående av M, C, SIV, KD, L och MP, har drivit frågan om hållplatserna under lång tid. Rottneros och Oleby pekades i februari ut som särskilt prioriterade.

– Den fortsatta utredningen som pågår får visa vilka möjligheter och konsekvenser som finns för att öppna fler stationer. Generellt kan man säga att det är mer komplicerat på Värmlandsbanan än på Fryksdalsbanan eftersom det är fler tåg som går där, säger Jesper Johansson.

De två aktuella hållplatserna har i vissa avseenden en lägre nivå på tillgänglighetsanpassning än de ordinarie hållplatser som trafikeras, men detta hindrar i nuläget inte en tillfällig öppning.

Den stationsutredning som genomfördes av konsulten Trivector under 2018 pekade ut Rottneros och Oleby som två platser med särskilt stort resandeunderlag. Stopp vid dessa hållplatser skulle dessutom bara marginellt påverka restiden, menade utredaren.

Kollektivtrafiknämnden har, på Värmlandssamverkans initiativ, beslutat uppdra åt verksamheten att se över möjligheterna att öppna de stängda hållplatserna längs Fryksdalsbanan och Värmlandsbanan. Bland annat ska kostnaderna för tillgänglighetsanpassning och eventuell påverkan på den befintliga trafiken längs banan utredas. Utredningen kommer att göras under året.