Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade på tisdagen bland annat beslut om en process för framtagandet av ny regional utvecklingsstrategi.

Beslut om process för framtagande av ny regional utvecklingsstrategi

Regionstyrelsen fattade på tisdagen beslut om en process för framtagandet av ny regional utvecklingsstrategi. Värmlands nuvarande regionala utvecklingsstrategi, Värmlandsstrategin 2014–2020, löper snart ut. Region Värmland har ansvaret att utarbeta och fastställa en ny strategi. Något som regleras i förordningen om regionalt tillväxtarbete

Processens syfte är att peka ut en riktning för Värmlands utveckling och synliggöra vilka prioriteringar som behövs. Ramen för arbetet är att skapa hela Värmlands strategi och att allas gemensamma engagemang för utvecklingen är målet. Den ska inkludera frågan om bilden av Värmland för att fortsatt säkerställa att profileringen och utvecklingsfrågorna går hand i hand. Processen ska vara samskapande och bygger på inkludering av personer från en mängd organisationer, formade i referensgrupper, arbetsgrupper, styrgrupper etcetera.

Åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården

Regiondirektören fick den 28 maj i uppdrag av regionstyrelsen att återkomma vid dagens sammanträde med en redovisning av åtgärder för att dämpa nettokostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården. Av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut den 15 maj framgår att nämnden uppmärksammar styrelsen på att den sjunker under årets första månader.

– Vi ser att det trägna arbete som pågår inom hälso- och sjukvården varje dag ger resultat, säger Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande.

Trots detta överstiger nettokostnadsutvecklingen den budgeterade och därför finns behov av att vidta åtgärder inom ramen för styrelsens genomförande av verksamheten. För helåret beräknas en reduktion i förhållande till budgetram inom följande områden:

• Läkemedel – 25 miljoner kronor
• Remitterad vård, särskilda skäl – 10 miljoner
• Inhyrd personal – 80 miljoner
• Effektiviseringar – 100 miljoner

Pågående utvecklingsinsatser, som ligger i linje med utvecklingsplanen för framtidens hälso- och sjukvård, ska intensifieras för att säkerställa effekt. En uppföljning kommer att göras i samband med nästa sammanträde i regionstyrelsen.