Regionala utvecklingsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde den 11 september beslutade den regionala utvecklingsnämnden bland annat om medel till ett projekt om regional tillväxt.

Medel till projekt om regional tillväxt

Regionala utvecklingsnämnden beslutade att bevilja två miljoner kronor till projektet "Uppföljning och utvärdering för ökat lärande inom det regionala tillväxtarbetet 2019–2020". Projektet ska systematiskt följa länets utveckling utifrån Värmlandsstrategins prioriteringar och mål för att bidra till Region Värmlands kontinuerliga lärande för att utveckla tillväxtarbetet. Projektet ska även prioritera analyser relaterade till det regionala tillväxtuppdraget och de prioriteringar som Region Värmland beslutar om inom ramen för detta.

Svar på remissen Biojet för flyget

Region Värmland har fått den statliga utredningen "Biojet för flyget" på remiss och vid sitt sammanträde godkände den regionala utvecklingsnämnden ett svar. Utredningen handlar om hur flygets användning av hållbara biobränslen kan främjas för att bidra till övergången till ett fossilfritt energisystem och minskad klimatpåverkan. Nämnden slår fast att utredningen är välgjord och genomarbetad och om förslaget med reduktionsplikt genomförs läggs en bra grund för en satsning för ett framtida fossilfritt inrikesflyg. Satsningen kommer sannolikt att påverka hur andra länder kan komma att ställa sig till vilka klimatregler som ska gälla för flygtransporter framöver.

Svar på motion om Fryksdalsbanan

I mars i år lämnade Åsa Johansson (S) en motion om att utreda förutsättningar för en elektrifiering av Fryksdalsbanan, att bedöma vilka övriga investeringar som behövs för att göra banan till modern järnvägsförbindelse och att beskriva de miljömässiga och ekonomiska fördelarna med upphandling av enbart elektrifierade fordon.
Vid sitt sammanträde på onsdagen konstaterade nämnden att de två första frågorna faller under nämndens ansvar och biföll motionen. I sitt svar beräknar nämnden kostnaden för så kallat fjärrstopp, som är en förutsättning för elektrifiering, till 250 miljoner kronor och kostnaden för själva elektrifieringen till 252 miljoner kronor. För att kunna genomföra sådana satsningar ska de in i den nationella planen. Av tidsmässiga skäl kan det ske vid revideringen 2026. Bedömningen är att en elektrifiering i så fall kan ske i slutet av den programperioden, alltså 2034–2037.