Den regionala utvecklingsstrategin (Värmlandsstrategin) skjuts upp

Vid sitt sammanträde 27 mars beslutade den regionala utvecklingsnämnden att på grund av det rådande läget stoppa och skjuta upp den regionala utvecklingsstrategin, även kallad Värmlandsstrategin. Dessutom beviljas Visit Värmland medel för att stödja besöksnäringen.

Med anledning av den rådande situationen väljer regionala utvecklingsnämnden att bromsa den ordinarie verksamheten och återremittera planerade beslutsärenden för att frigöra resurser.

Det innebär att arbetsprocessen med den regionala utvecklingsstrategin, även kallad Värmlandsstrategin, skjuts upp. Strategin var planerad att inom kort skickas ut på remiss hos kommunerna, men en helt enig nämnd bedömer att det rådande läget gör detta olämpligt.

Nämnden ger regiondirektören uppdraget att analysera vilka åtgärder som krävs för att möta effekterna av coronasmittan inom det regionala utvecklings- och tillväxtuppdraget, och som ett resultat av det också presentera förslag på hur de befintliga regionala och statliga utvecklingsmedlen samt eventuellt övriga tillgängliga medel ska användas under 2020.

Övriga beslut i korthet

Visit Värmland beviljas medel

Visit Värmland beviljas 1 200 000 kr som kan användas för att under rådande läge stödja besöksnäringen.