Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat beslut om att Region Värmland ska hyra fler studentbostäder samt att en körkortsmottagning ska inrättas.

Region Värmland ska hyra fler studentbostäder

Region Värmland erbjuder boende för studenter som utför delar av sin utbildning på Centralsjukhuset i Karlstad. I dagsläget hyrs ett femtiotal lägenheter på olika ställen i Karlstad, främst på Orrholmen. Med anledning av att det ska byggas nya studentbostäder, i närheten av Regionens hus, har Region Värmland fått frågan om intresse finns att hyra delar av bostäderna och regionstyrelsen har fattat beslut om att så ska ske.

Förslaget innebär en mindre kostnadsökning som hanteras inom Regionfastigheters budgetram för förhyrningar, men samtidigt att ett antal andra förhyrningar kan avvecklas.

Körkortsmottagning ska inrättas

Sedan tidigare finns ett beslut om att regionen ska utfärda läkarintyg till Transportstyrelsen. Nu har regionstyrelsen fattat beslut om att inrätta en central körkortsmottagning där alla körkortsärenden – läkarbesök, provtagning och intyg samt förmedling för vård och stöd vid beroende eller missbruk – samlas vid en mottagning. Enligt beslutet ska mottagningen rymmas inom den psykiatriska öppenvården rent organisatoriskt.

Positiv månadsrapport

Region Värmlands ekonomiska verksamhetsresultat för januari och februari är positivt. Resultatet så långt är 17,3 miljoner kronor vilket är 30,7 miljoner högre än budgeterat.

Utökning av programarbetet "Ersättningslokaler Hus 4"

Efter beslut i dåvarande landstingsstyrelsen den 22 maj 2018 inleddes ett programarbete kallat "Ersättningslokaler Hus 4" med syftet att detaljberäkna kostnader för anpassningar av lokaler på Centralsjukhuset i Karlstad samt analysera framtida behov för berörda verksamheter. För att säkerställa en långsiktig och hållbar planering för framtiden har man tagit ett helhetsgrepp för befintliga fastigheters status på Centralsjukhuset.

Efter arbetet och dialog med ledning och verksamheter har omfattningen av programarbetet utökats. Regionstyrelsen fattade den 17 december i fjol ett prioriteringsbeslut om att prioritera finansieringen av det utökade programarbetet med 7 miljoner kronor. Nu har regionstyrelsen beslutat att programarbetet ska färdigställas.

Rapport till regionstyrelsen om covid-19-pandemin

Med anledning av covid-19-pandemin samlas regional särskild sjukvårdsledning kontinuerligt och vidtar ett antal åtgärder inom nämndernas verksamhetsansvar, men som inte är av den karaktär att beslut erfordras. Som ett led i nämndernas internkontroll har beslut fattats om kontinuerlig rapportering till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden, samt till dess utskott. I rapporten ska samlade åtgärder/beslut som vidtagits av regional särskild sjukvårdsledning med anledning av covid-19 framgå.

Prioritering av nyinvesteringar under 2020

Regionstyrelsen har beslutat om verksamhetsinvesteringar för finansiering från 2020 års utökade investeringsutrymme. Mellan 15 och 19 miljoner kronor avsätts för samlokalisering av Folktandvårdens två tandkliniker i Säffle. Tanken är att den nya tandkliniken ska finnas på ett av våningsplanen vid Vårdcentralen i Säffle. Cirka 5 miljoner kronor avsätts för att inrätta en Akademisk Folktandvårdsklinik som är tänkt att samlokaliseras med Folktandvården Kronoparken.

Nyinvesteringar är investeringar som innebär ny funktionalitet och som innebär långsiktig påverkan på regionens verksamheters inriktning. Regionfullmäktige har tidigare fattat beslut om att utöka utgiftsramen för nyinvesteringar för 2020 med 25 miljoner kronor.

Delegation till regiondirektören

Regionstyrelsen delegerar till regiondirektören att besluta om avsteg från kreditstrategin. Avsteget gäller antal betaldagar på leverantörsfakturor samt förlängning av förfallodatum på kundfakturor för företag som inkommit med sådan begäran. Delegeringen gäller fram till regionstyrelsens möte i september 2020.

Under rådande omständigheter, i samband med covid-19-pandemin, tillåter Region Värmland att snabbare betalningar av fakturor kan ske. Beslutet gäller betalningar till företag som ansöker hos regionen om kortare betalningstid. Då Region Värmland inte kartlagt hur lång tid verksamheten behöver för sedvanliga attestrutiner gäller för förseningsersättning/dröjsmålsränta eller inkassokrav fortfarande 30 dagar från ankomst.

Region Värmland tillåter också att förfallodatum flyttas fram på de fakturor för kunder som ansöker om förlängd betalningsperiod. Regiondirektören beslutar om tidsperiod.