Arbetet med Värmlandsstrategin återupptas

Hela Värmlands strategi – Värmlandsstrategin – pausades med anledning av pandemin. Idag fattade den regionala utvecklingsnämnden beslut om att ta upp arbetet igen. Till hösten har alla möjlighet att tycka till om remissutgåvan.

– Något som blivit extra tydligt den senaste tiden är att vi behöver ta snabba beslut här och nu, men vi behöver också arbeta långsiktigt mot gemensamma mål. Värmlandsstrategin är ett viktigt verktyg för att vi i Värmland ska kunna gå starka ur krisen på sikt, säger Stina Höök (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Eftersom Värmlandsstrategin fungerar som ett underlag vid förhandlingar med regeringen, statliga myndigheter och EU får den betydelse för hur satsningar och medel ska fördelas. En uppdaterad strategi är alltså nödvändig för att få igenom satsningar i linje med önskad utveckling.

Region Värmland samordnar arbetet med Värmlandsstrategin men den formas och genomförs av många fler. Hösten 2019 deltog flera hundra personer i strategiprocessen och till länets utveckling.

– Det stora engagemanget ökar våra möjligheter att få ordentlig fart på utvecklingsarbetet. Ju fler som aktivt medverkar, desto starkare och bättre rustade står vi inför framtiden, säger Åsa Johansson (S), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Hur förändras strategin med tanke på rådande situation?

– Just nu pågår arbetet med att se över skrivningar, men hur rådande läge kommer att påverka oss och andra på längre sikt är för tidigt att dra slutsatser om. Strategin sträcker sig till 2040 och vi vet att många av de utmaningar som vi har haft sedan lång tid tillbaka kvarstår eller förstärks, säger Stina Höök.

Remissdialog till hösten

Under några månader med start i september kan alla som vill tycka till om förslaget till ny strategi. Efter det sker en period av ändringar innan regionfullmäktige tar det formella beslutet i juni 2021.

– Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och säga sitt om framtidens Värmland. Det här är verkligen hela Värmlands strategi, säger Åsa Johansson.

Läs mer om processen på varmlandsstrategin.se

Övriga beslut i regionala utvecklingsnämnden i korthet

Medel till projektet "Varmt välkommen!"

Vid sitt sammanträde på onsdagen beviljade den regionala utvecklingsnämnden nära fem miljoner kronor till projektet Varmt Välkommen! som ska drivas av Visit Värmland och som ska löpa under åren 2020–2023. Projektet ska paketera och marknadsföra rådgivningsresurser så att fler idéer kan realiseras. Projektet ska också arbeta för att Värmland ska vara en aktiv region som syns och profilerar sig.

Medel till projektet "Ställ om – utökad rådgivning och innovation i Värmland"

Den regionala utvecklingsnämnden beslutade vid sitt sammanträde på onsdagen att bevilja nära fyra miljoner kronor till projektet "Ställ om – utökad rådgivning och innovation i Värmland". Projektet ska ge hjälp och stöd till små och medelstora företag som har drabbats av den pågående pandemin. Projektet ska drivas av Karlstad Innovation Park fram till och med 2023.

Medel till länsövergripande projekt

Det har startats en rad projekt och tagits flera initiativ för att erbjuda stödinsatser till små och medelstora företag i den kris som följer på coronapandemin. För att samla erfarenheter från dessa projekt har regionerna i norra Mellansverige enats om att göra en gemensam insats. Syftet är att skapa ökade möjligheter att minska negativa effekter av pandemin på både kort och lång sikt. Den regionala utvecklingsnämnden beslutade på sitt möte på onsdagen att bevilja 600 000 kronor till insatsen.

Medel till projektet Paper Province 2.0

Vid sitt sammanträde beslutade regionala utvecklingsnämnden att bevilja nära tolv miljoner kronor till Vinnväxtprojektet Paper Province 2.0 för åren 2020–2023. Det är sista delen i en sammanlagt tioårig satsning med medel även från statliga Vinnova. Som Vinnväxtinitiativ har Paper Province stärkt sin position som en motor och mobiliserande kraft för omställningen till det hållbara fossilfria samhället. Paper Province 2.0 syftar till att bygga en internationellt lyskraftig regional demonstrator för bioekonomi. Tillsammans med andra aktörer i regionen skapar klusterorganisationen förutsättningar för att utveckla tjänster och produkter som bidrar till bioekonomi och en omställning till det fossilfria samhället.