Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat beslut om delårsrapport 2020 samt om att parkeringshuset som byggs vid CSK ska utökas med ytterligare ett våningsplan.

Parkeringshuset vid CSK utökas med ett våningsplan

Hälso- och sjukvården arbetar för att komma ikapp med planerad vård som skjutits på framtiden på grund av coronapandemin. Det i kombination med skärpta vårdhygienkrav innebär ett behov av fler vårdplatser. En trolig lösning för detta är vårdmoduler vilket i sin tur kommer att leda till att fler parkeringsplatser försvinner vid Centralsjukhuset i Karlstad (CSK).

För att hantera parkeringsfrågan på sikt har regionstyrelsen beslutat att utöka det parkeringshus som för närvarande byggs vid CSK med ytterligare ett våningsplan. Utökningen beräknas kosta mellan 10 och 15 miljoner kronor och tas ur 2021 års investeringsutrymme för fastigheters bevarande.

Vad gäller lösningen med vårdmoduler kommer detta att läggas fram i ett separat ärende till regionstyrelsen.

Årets delårsrapport godkändes

Regionstyrelsen godkände årets delårsrapport. Rapporten sammanfattar perioden 1 januari till 31 augusti i år samt en prognos för helåret 2020.

I regionplan 2020 redovisas Region Värmlands inriktning, mål och uppdrag för året samt hur och när dessa ska följas upp. Region Värmlands vision är livskvalitet i världsklass. Organisationens sätt att bidra är att inrikta sitt arbete mot de beslutade effektmålen som är trygga och nöjda invånare, attraktivt och hållbart Värmland, god och jämlik hälsa, samt hållbar organisation.

Regionstyrelsen gör bedömningen att effektmålen trygga och nöjda invånare samt god och jämlik hälsa, enligt prognos inte kommer att uppnås för helåret 2020. Regionstyrelsen gör också bedömningen att effektmålen attraktivt och hållbart Värmland samt hållbar organisation delvis kommer att uppnås.

Vad gäller Region Värmlands ekonomi visar delårsrapporten ett överskott för verksamheten på 400,6 miljoner kronor, vilket är 154,7 miljoner högre än budgeterat. 
Prognosen för helåret pekar på ett överskott, efter finansiella poster, på 392,1 miljoner kronor vilket är 273,1 miljoner kronor högre än budgeterat. Med anledning av pandemin är prognosen dock högst osäker.

– Till följd av pandemin ser vi minskade intäkter vad gäller patientavgifter inom hälso-och sjukvården och tandvården. Eftersom resandet har minskat har kollektivtrafiken lägre biljettintäkter. Samtidigt har vi kompenserats med ökade statsbidrag och riktade ersättningar. Det är dock viktigt att komma ihåg att resultatet påverkas av att vi inte har kunnat utföra planerad verksamhet, som måste utföras framöver, säger Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande.

Region Värmlands hantering av coronapandemin ska utvärderas

Regionstyrelsen har beslutat att Region Värmlands hantering av coronapandemin ska utvärderas. Utvärderingen föreslås belysa händelser kopplade till pandemin med start från den 1 februari 2020. I sammanhanget anses förvaltningens beslutsstruktur, gränsdragningar och kommunikation särskilt intressant att analysera. Ett annat område som varit unikt i sammanhanget är hur den särskilda sjukvårdsledningen varit organiserad och anpassad för ett historiskt långdraget förlopp.

Utvärderingen ska främst beröra aktörer inom Region Värmland, men det finns också ett värde i att höra andra organisationer som varit direkt berörda av samarbete för att lösa uppdraget på bästa sätt. Regiondirektören får därför i uppdrag att upphandla en extern oberoende utredning. Kostnaderna för att genomföra utvärderingen finansieras från regionstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.