Demokrati och insyn

Du har rätt att ta del av alla uppgifter och handlingar som finns hos Region Värmland tack vare offentlighetsprincipen. Om du vill, kan du också vara med på regionfullmäktiges och dess beredningars möten.

Anslagstavla Landstingshuset

Insyn i verksamheten genom offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att du har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda eller innehåller personuppgifter som enligt personuppgiftslagen inte får visas.

Offentliganställda har också rätt att lämna uppgifter till utomstående om de inte begränsas av regler om tystnadsplikt.

Delta på regionfullmäktiges möten

Du kan delta regionfullmäktiges möten och påverka på andra sätt. 

Region Värmlands officiella anslagstavla

På Region Värmlands anslagstavla kan du läsa om tillkännagivanden av politiska sammanträden, vilka protokoll som har justerats samt vilken överklagandetid som gäller. Du hittar anslagstavlan här.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av landstingsfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Allmänna handlingar

Som invånare har du rätt att ta del av i princip alla handlingar och uppgifter som finns hos Region Värmland. Detta är bestämt i grundlagen genom den så kallade offentlighetsprincipen

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel.

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den förvaras hos landstinget, antingen efter att ha inkommit till landstinget eller sedan den upprättats hos Region Värmland.

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Får jag vara anonym?

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta.

Endast om de handlingar du önskar ta del av omfattas av sekretess får en tjänsteman fråga dig om din identitet och ditt syfte för att kunna avgöra om sekretessen gäller eller inte.

Tänk på

Även all din egen korrespondens, exempelvis brev, fax, e-post, med Region Värmland blir en allmän handling som kan läsas av andra.

Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör frågor till Region Värmland, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos Region Värmland.

Hur fort kan jag få handlingarna?

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart om du personligen besöker landstinget. Personalen har dock rätt till en skälig tid för att söka och ta fram handlingar.