Nämnder

Region Värmland har nio olika nämnder räknat med regionstyrelsen. Här finns nämndernas protokoll, sammanträdesdatum och kontaktuppgifter.

Bild på ett par glasögon och en hög papper.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen förbereder alla frågor som regionfullmäktige ska besluta om och har även beslutanderätt i vissa ärenden. Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de mål som fullmäktige satt upp.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska planera hälso- och sjukvården samt tandvården ur ett övergripande befolkningsperspektiv och därvid samverka med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare.

Kollektivtrafiknämnden 

Kollektivtrafiknämnden hanterar ärenden som rör kollektivtrafiken i Värmland och bereder ärenden som ska beslutas i regionfullmäktige.

Kultur- och bildningsnämnden

Kultur och bildningsnämnden Kultur- och bildningsnämnden ska fullgöra Region Värmlands uppgifter inom kultur-, bildnings- samt folkhälsoområdet. Nämnden ska förvalta och utveckla de gemensamma resurserna inom dessa områden på kultur- och bildningsområdet på regional nivå. Nämnden ska och ansvara för de åtaganden som följer av den regionala kulturplanen.

Regional utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden ansvarar, utifrån ett regionalt tillväxtperspektiv, för frågor som rör närings- och arbetslivets utveckling inklusive infrastruktur, forskning och innovation, kompetensförsörjning, arbetsmarknad, utbildning, jämställdhet och miljö. Nämnden ansvarar även för det statliga tillväxtuppdraget.

Patientnämnden

Patientnämnden kan kontaktas om kontakten mellan patient och personal av någon anledning inte fungerar.

Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelsnämnden ansvarar för att hjälpmedelsförsörjningen i Värmland ska ske på lika villkor oavsett var du bor i länet.

Kost- och servicenämnden

Kost- och servicenämnden har inrättats för att åstadkomma en kostnadseffektiv måltidsverksamhet med hög kvalitet.

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämndens sammankallas endast vid ett extra ordinärt läge och dess huvudsakliga syfte är att minimera skador på invånare, personal och egendom.