Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden hanterar ärenden som rör kollektivtrafiken i Värmland och bereder ärenden som ska beslutas i regionfullmäktige.

Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare som väljs av regionfullmäktige.  

Kollektivtrafiknämnden har bland annat i uppdrag att:

  • Ta fram förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram
  • Beakta kollektivtrafikens roll i samhällsutvecklingen 
  • Årligen sammanställa en rapport om den trafik som finansierats med offentliga medel
  • Bereda strategiska frågor om kollektivtrafik inför regionfullmäktige
  • Samordna den regionala kollektivtrafiken med färdtjänst, patientresor och kommunernas skolskjutsverksamhet
  • Säkerställa att offentligt ägd infrastruktur är tillgängligt på konkurrensneutrala villkor
  • Verka för forskning och utveckling inom kollektivtrafikområdet

Mötesdatum för Kollektivtrafiknämnden 2020
16 januari (inställt)
5 februari
27 mars
29 april
13 maj
17 juni
2 september
30 september
4 november
2 december

Protokoll och möteshandlingar:

Kallelser, möteshandlingar och protokoll för Kollektivtrafiknämnden finns här.

Kollektivtrafiknämndens presidium

Ordförande: Jesper Johansson (MP)
1:e vice orförande: Tomas Riste (S)
2:e vice ordförande: Margareta Nisser Larsson (M)