Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden hanterar ärenden som rör kollektivtrafiken i Värmland. Det innefattar frågor om regional tåg- och busstrafik, tätortstrafik, båtbusstrafik, skolskjuts, anropsstyrd trafik och färdtjänst. Nämnden ansvarar för att styra och leda kollektivtrafiken i enlighet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet samt tillgodose att de uppgifter som faller på Region Värmland som regional kollektivtrafikmyndighet säkerställs.

Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare som väljs av regionfullmäktige.  

Nämnden arbetar för att det ska vara smidigt att ta sig till, från och inom Värmland och är ett verktyg för hållbar regional tillväxt. Nämndens resultatmål för 2020 är:

  • God tillgänglighet och service
  • Minskad miljö- och klimatpåverkan

Kollektivtrafiknämnden har bland annat i uppdrag att:

  • Ta fram förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram inför beslut i fullmäktige
  • Beakta kollektivtrafikens roll i samhällsutvecklingen
  • Besluta om allmän trafikplikt samt upphandla och sluta avtal inom ramen för allmän trafikplikt

  • Årligen sammanställa en rapport om den trafik som finansierats med offentliga medel

  • Samordna den regionala kollektivtrafiken med färdtjänst, patientresor och kommunernas skolskjutsverksamhet
  • Säkerställa att offentligt ägd infrastruktur är tillgängligt på konkurrensneutrala villkor
  • Verka för forskning och utveckling inom kollektivtrafikområdet

Mötesdatum 2021
2 februari
9 mars
30 mars
4 maj
1 juni
29 juni
7 september
5 oktober
9 november
7 december

Protokoll och möteshandlingar:

Kallelser, möteshandlingar och protokoll för Kollektivtrafiknämnden finns här.

Kollektivtrafiknämndens presidium

Ordförande: Jesper Johansson (MP)
1:e vice orförande: Tomas Riste (S)
2:e vice ordförande: Margareta Nisser Larsson (M)