Kultur- och bildningsnämndens utskott

Inom kultur- och bildningsnämnden ska det finnas ett utskott; arbetsutskottet med fem ledamöter och fem ersättare. Personerna i nämndens presidium ska tillika utgöra presidium i utskottet.

Arbetsutskottet bereder ärenden inför nämnden, om beredning behövs. Dessutom får utskottet handlägga och besluta i de ärenden som nämnden, enligt beslut, uppdrar till utskottet att svara för. Ordföranden överlämnar ärenden till utskottet.

Mötesdatum för arbetsutskottet 2020
21 januari
10 mars
9 april
30 april
29 maj
18 augusti
15 september
15 oktober
12 november

Arbetsutskottets presidium

Ordförande: Elisabeth Kihlström (KD)
1:e vice ordförande: Erik Olsson (S)
2:e vice ordförande: Berit Larsson (SIV)