Regionala utvecklingsnämndens utskott

Regionala utvecklingsnämnden har ett utskott; arbetsutskottet med fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Personerna i nämndens presidium ska tillika utgöra presidium i utskottet.

Arbetsutskottet bereder ärenden inför nämnden, om beredning behövs. Dessutom får utskottet handlägga och besluta i de ärenden som nämnden, enligt beslut, uppdrar till utskottet att svara för. Ordföranden överlämnar ärenden till utskottet.

 

Mötesdatum för arbetsutskottet 2019
Sammanträdesdatum kommer inom kort.