Regionala utvecklingsnämndens utskott

Regionala utvecklingsnämnden har ett utskott; arbetsutskottet med fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Personerna i nämndens presidium ska tillika utgöra presidium i utskottet.

Arbetsutskottet bereder ärenden inför nämnden, om beredning behövs. Dessutom får utskottet handlägga och besluta i de ärenden som nämnden, enligt beslut, uppdrar till utskottet att svara för. Ordföranden överlämnar ärenden till utskottet.

Mötesdatum för arbetsutskottet 2020
22 januari
12 mars
8 april
30 april
4 juni
19 augusti
18 september
14 oktober
13 november

Regionala utvecklingsnämndens presidium

Ordförande: Stina Höök (M)
1:e vice ordförande: Åsa Johansson (S)
2:e vice ordförande: Erik Eventam (C)