Revision

I revisorernas uppdrag ingår bland annat att granska om Region Värmlands verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Revisorerna prövar också om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorernas granskning kan även bidra till utveckling av Region Värmlands verksamhet.

Regionens revisorer utses av regionfullmäktige. I revisorsgruppen råder omvänd politisk majoritet. Det här är Region Värmlands förtroendevalda revisorer.

Ingela Wretling (S), ordförande
Kristina Bengtsson Nilsson (M), vice ordförande
Bertil Hagelin (S)
Inge Carlsson (S)
Örjan Ström (SIV)
Margareta Ivarsson (C)
Jan-Erik Tjärngård (SD)

Revisorerna biträds av Region Värmlands revisionskontor och av upphandlade revisionsbyråer.

Revisionskontoret

På Region värmlands revisionskontor arbetar fyra yrkesrevisorer. Du hittar kontaktuppgifter till revisorerna här.

Revisionsuppdraget

Revisorernas granskningsarbete baseras på en riskbedömning. I riskbedömningen ingår att identifiera risker för att målen för verksamheterna inte nås. Revisorerna ska granska områden där det finns betydande risker som kan medföra allvarliga konsekvenser.

Revisionsarbetet består av bland annat av:

  • Översiktliga och fördjupade granskningar inom valda områden
  • Genomgång och analys av Region Värmlands ekonomi
  • Genomgång av protokoll, rapporter, utredningar etc
  • Möten med regionledningen, nämnder och verksamhetschefer
  • Platsbesök inom regionens olika verksamheter
  • Erfarenhetsutbyte med revisorer i andra regioner

Regionfullmäktige ger revisorerna i uppdrag att självständigt granska nämnders och regionstyrelsens verksamhet samt presentera en revisionsberättelse. Kommunallagen reglerar revisorernas ställning och uppdrag. Där fastslås att i revisorernas uppdrag ingår att granska:

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • och om nämndernas interna kontroll är tillräcklig.

Region Värmland har upprättat ett revisionsreglemente som ytterligare reglerar revisorernas roll och funktion.

Revisorerna har beslutat om en granskningsstrategi för mandatperioden. Utifrån strategin utarbetas årligen en revisionsplan.