Region Värmlands pensionärsråd

Rådets uppgifter

Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och regionstyrelsen.

Syfte

  • att rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
  • att medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare
  • att rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar
  • att rådet ska verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämn­dernas verksamhetsplanering
  • att rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar
  • att rådet ska vara remissorgan i frågor som gäller pensionärerna
  • att rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Vem är med?

Rådet leds av regionstyrelsens ordförande. Från regionstyrelsen deltar fyra ledamöter och från tjänstemannasidan regiondirektör och handikappkonsulent. Från pensionärsorganisationerna deltar sju ledamöter från följande organisationer:
PRO (Pensionärernas Riksorganisation)
SPF (Sveriges Pensionärsförbund)
RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap)
SPRF (Sveriges Pensionärers Riksförbund)
SKPF (Sveriges Kommunalpensionärers Förbund)

Sammanträdesdatum hösten 2018

25 september

24 oktober

28 november

Sammanträdesdatum 2017

Rådet träffas fyra till fem gånger per år.

15 februari

12 april

14 juni

6 september

25 oktober