Samverkansnämnd Uppsala- och Örebro sjukvårdsregion

Sverige är indelat i 6 sjukvårdsregioner och Region Värmland ingår idag i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Karta över länen i samverkansnämnden.Här ingår även

Målet är att ge vård på lika villkor

Det övergripande målet för sjukvårdsregionen är att genom samverkan erbjuda regionens invånare en hälso- och sjukvård på lika villkor. Hälso- och sjukvården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och erbjudas i rimlig tid.

Politisk ledning

Den politiska ledningen för sjukvårdsregionens samverkan utgörs av Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Nämnden består av tre förtroendevalda och tre ersättare från respektive landsting som ingår i sjukvårdsregionen. Den politiska representationen har en tydlig koppling till regionledningen.

Region Värmland representeras av ordinarie ledamöter Fredrik Larsson (M), Elisabet Kihlström (KD) och Ulric Andersson (S) samt av ersättarna Jane Larsson (C), Marianne Utterdahl (SIV) och Monica Gundahl (S).

Protokoll från Samverkansnämndens möten och mer information om det sjukvårdsregionala samarbetet finns på samverkansnämndens webbplats.