Bidrag till idéburna organisationer inom område God och jämlik hälsa

Idéburna organisationer vars verksamhet bidrar till goda och jämlika förutsättningar för hälsa hos befolkningen i Värmland kan ansöka om verksamhets- och projektbidrag. Här hittar du information om hur du går tillväga för att ansöka.

Ansökningsförfarande 2021

Handledning, villkor och ansökningsblanketter för verksamhets- och projektbidrag finns nu tillgängliga. Observera att ansökan om verksamhetsbidrag 2022 ska lämnas senast 15 augusti 2021.

Syfte och mål med bidrag inom kultur och bildning

Syftet med Region Värmlands bidrag inom kultur-och bildningsnämndens ansvarsområde är att främja verksamhet som bidrar till uppfyllandet av Region Värmlands vision – Livskvalitet i världsklass samt till att uppfylla kultur- och bildningsnämndens mål, Värmlandsstrategin och övriga planer inom nämndens ansvarsområde.

Genom att bidra till effektmålen trygga och nöjda invånare, attraktivt och hållbart Värmland, samt god och jämlik hälsa styr bidragsgivningen mot visionen. Bidrag kan sökas för verksamhet som skapar förutsättningar för en gynnsam regional utveckling av folkhälsa, kultur och bildning samt aktiviteter som upprätthåller och stärker demokratiska värderingar genom befolkningens samverkan i olika former.

Bidrag som kan sökas inom område God och jämlik hälsa  

Bidrag ges till organisationer vars verksamhet bidrar till goda och jämlika förutsättningar för hälsa hos befolkningen i Värmland samt att människor som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation kan förbättra sina levnadsvillkor, för en ökad jämlikhet i hälsa för alla åldrar.

Det finns två olika typer av bidrag. Nedan finns grundläggande kriterier och hur du ansöker om:

Kontakt

Vid frågor kontakta regionens utvecklingsledare via mejl pia.augustsson@regionvarmland.se eller telefon 010-831 94 10.