Idéburna organisationer får projektbidrag för att främja psykisk hälsa

Sex idéburna organisationer har beviljats projektbidrag för att finna nya vägar att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa.

Inför 2018 avsatte Landstinget i Värmland 500 000 kronor för att stödja idéburna organisationer som vill utveckla sitt arbete inom området psykisk hälsa. Sex organisationer beviljades medel enligt nedan.

Organisation

Projekt

Beviljade medel

Alla kvinnors hus

Självhjälps- och samtalsgrupper

          30 000 kr

SSU Värmland

Hur mår din kompis

          50 000 kr

Rädda Barnen

Att stärka barns integritet och självkänsla

        200 000 kr

Värmlands dövas länsförening

Kartläggning av dövas psykiska hälsa i Värmland

          70 000 kr

Suicide Zero

Ökad kunskap om suicidprevention inom idrotten

        100 000 kr

Kooperativet Mediagruppen Karlstad

Handlingsplan mot psykisk ohälsa i arbetslivet

          50 000 kr

 

 

        500 000 kr


Psykisk ohälsa = lidande och ekonomiska problem

Psykisk ohälsa är ett omfattande samhällsproblem som medför stort lidande. Ohälsan kan leda till bland annat utanförskap och självdestruktiva handlingar och även närstående blir lidande. För samhället kan ohälsan ge både ekonomiska och strukturella problem.

I arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa behöver många verksamheter och organisationer runt om i samhället delta. Det behövs också nya sätt för att arbeta främjande och förebyggande med psykisk hälsa. Därför har landstinget beviljat medel till projekt som på olika sätt ska kunna bidra till bättre psykisk hälsa hos Värmlands befolkning.

Projektbidragen ska rekvireras senast i oktober

De projekt som organisationerna beviljats medel för, ska startas, eller har startats, under 2018. Medlen ska rekvireras senast 31 oktober 2018. Redovisning av genomfört projekt ska lämnas till landstinget senast 30 augusti 2019.